دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 اصول و مهارتهاي پرستاري کارشناسي
2 پرستاري بزرگسالان سالمندان 1 کارشناسي
3 پرستاري بزرگسالان سالمندان 2 کارشناسي
4 پرستاري بزرگسالان سالمندان 3 کارشناسي
5 پرستاري بزرگسالان سالمندان 4 کارشناسي
6 کارآموزي پرستاري بزرگسالان سالمندان 1 الي 4 کارشناسي
7 بررسي وضعيت سلامت کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات