کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
حفاظت ژنراتورهاي الکتريکي 1397/10/03 پالايشگاه سوم پارس جنوبي-عسلويه مجتمع گاز پارس جنوبي