مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. هادی شمس , سید بهروز مجیدی, مجید معظمی, "Optimal Estimation of Weibull Distribution Parameters in order to Provide Preventive-Corrective Maintenance Program for Power Transformers", Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, Vol 4-15, 2019, PP.536-544
    Status: Unavailable PDF
2. سید بهروز مجیدی, جعفر میلی منفرد, "Design Analysis of a Magnetic Gear Box with Continuous Ratio Shifting", Indian Journal of Science and Technology, Vol 9-2, 2016, PP.1-7
    Status: Unavailable PDF
3. بهروز مجيدي, جعفر ميلي منفرد, "Modeling, Design, and Sensitivity Analysis of a Continuous Magnetic Gear Using Finite-Element Method", Electric power components and systems, Vol 44, 2016, PP.1-11
    Status: Unavailable PDF
4. Behrooz Majidi, Jafar Milimonfared, "Design and Analysis of an Interior Continuous Magnetic Gear Box Using Finite Element Method", APPLIED COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS SOCIETY JOURNAL, Vol 30, 2015, PP.109-116
    Status: Unavailable PDF
5. Behrooz Majidi, Jafar Milimonfared, Kaveh Malekian, "Modified Direct Torque Control for Saturated Interior Permanent Magnet Synchronous Motors", COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, Vol 29, 2010, PP.126-138
    Status: Unavailable PDF
6. Hamed Javadi, Behrooz Majidi, Abbas Shulaie, Jafar Milimonfared, "Analysis of H-bridge Current Source Parallel Resonant Inverter for Induction Heating", International Review of Electrical Engineering, Vol 5, 2010, PP.2527-2534
    Status: Unavailable PDF
7. Kaveh Malekian, Jafar Milimonfared, Behrooz Majidi, "Performance Improvement of Direct Torque Controlled Interior Permanent Magnet Synchronous Motor Drives Using Artificial Intelligence ", مجله مهندسي برق و الكترونيك , Vol 5-1, 2009, PP.60-66
    Status: Unavailable PDF
8. محمدرضا یوسفی, سید بهروز مجیدی, "بمب هاي الکترومغناطيسي و بررسي راه کارهاي حفاظت سامانه هاي الکتريکي در مقابل آن ها", ماهنامه امواج برتر, Vol 16-91, 1397, PP.55-59
    Status: Unavailable PDF
9. داوود کرمعلیان, سید بهروز مجیدی, محمدرضا یوسفی, "طراحي روتور در موتور سوئيچ رلوکتانس به منظور توليد گشتاور پيوسته بوسيله آناليز اجزاي محدود", روش هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 8-32, 1396, PP.13-19
    Status: Unavailable PDF
10. سید بهروز مجیدی, مقداد طاهری, نعیم فرخ نیا, "طراحي و ساخت مبدل جديد دوبل فلاي بک نيم پل غيرمتقارن با سوئيچينگ نرم", فصلنامه صنايع الکترونيک, Vol 5-4, 1393, PP.19-28
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. حمیدرضا قربانی, سیدبهروز مجیدی, , "Torque Performance Optimization Through Steel Sheet Selection for a Synchronous Reluctance Machine Using FEM Analysis", 5th Iranian National Conference on Electrical Engineering and Intelligent Systems, دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد, 1397
    Status: Unavailable PDF
2. داوود کرمعلیان, مهران زمانی فر, سید بهروز مجیدی, , "فرمول بندي روتور و استاتور در ساختارهاي سوئيچ رلوکتانس دو فاز به منظور توليد گشتاور پيوسته بوسيله آناليز اجزاي محدود", پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستمهاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد, 1397
    Status: Unavailable PDF
3.