جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
هفتمين جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران 1397 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد​ سید بهروز مجیدی
مصطفی خدابخشی