دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 طراحي ماشين هاي الكتريكي كارشناسي ارشد
2 ماشين هاي الكتريكي مدرن كارشناسي ارشد
3 الكترونيك قدرت و درايو كارشناسي ارشد
4 ماشين هاي الکتريکي 1 كارشناسي
5 ماشين هاي الکتريکي 2 كارشناسي
6 ماشين هاي الکتريکي 3 كارشناسي
7 حفاظت ورله كارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات