سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي برق - قدرت دانشگاه صنعتي اميركبير ايران 1393
کارشناسی ارشد --- --- --- ---
کارشناسی --- --- --- ---

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 طراحي ماشين هاي الکتريکي
2 الكترونيك قدرت و محركه هاي الكتريكي
3 انرژي هاي تجديد پذير