طرحهای پژوهشی

1. ندا بهزادفر غضنفر شاهقلیان مهدی خضری , "تشخيص ريتم هاي مختلف از سيگنال الکتروکارديوگرام", تاریخ تصویب طرح :1400/05/11, تاریخ خاتمه :1401/04/25
2. ندا بهزادفر غضنفر شاهقلیان , "تشخيص تغيير الگوي رفتاري سالمندان با بررسي پارامترهاي فيزيولوژيک و رفتاري به کمک سيستم پايش از راه دور", تاریخ تصویب طرح :1398/11/29, تاریخ خاتمه :1399/10/16
3. مهدی خضری همایون مهدوی نسب ندا بهزادفر , "تشخيص ريتمهاي قابل اعمال شوک از سيگنال الکتروکارديوگرام", تاریخ تصویب طرح :1398/05/05, تاریخ خاتمه :1398/11/12
4. ندا بهزادفر حسین پورقاسم مهدی خضری , "بررسي تغييرات پروفايل فشارخون بيماران دياليزي", تاریخ تصویب طرح :1396/08/30, تاریخ خاتمه :1397/06/01
5. ندا بهزادفر حسین پورقاسم , "مدلسازي روش اسيلومتريک در اندازه‌گيري فشارخون", تاریخ تصویب طرح :1395/11/04, تاریخ خاتمه :1396/06/04