طرحهای پژوهشی

1. مهدی خضری همایون مهدوی نسب ندا بهزادفر , "تشخيص ريتمهاي قابل اعمال شوک از سيگنال الکتروکارديوگرام", تاریخ تصویب طرح :1398/05/05, تاریخ خاتمه :1398/11/12
2. ندا بهزادفر حسین پورقاسم مهدی خضری , "بررسي تغييرات پروفايل فشارخون بيماران دياليزي", تاریخ تصویب طرح :1396/08/30, تاریخ خاتمه :1397/06/01
3. ندا بهزادفر حسین پورقاسم , "مدلسازي روش اسيلومتريک در اندازه‌گيري فشارخون", تاریخ تصویب طرح :1395/11/04, تاریخ خاتمه :1396/06/04