مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. ندا بهزادفر, حمید سلطانیان زاده, "قابليت پيش بيني نتيجه درمان بيماران داراي تومور مغزي با بواسيزوماب", Journal of Medical and Bioengineering, Vol 3-1, ۲۰۱۴, PP.1-4
    Status: Unavailable PDF
2. مهدی ریاحی نسب, ندا بهزادفر, هما موحدنژاد, "Analysis and simulation of load frequency control in power system with reheater steam turbine", Journal of Applied Dynamic Systems and Control, Vol 5-1, 2022, PP.84-90
    Status: Unavailable PDF
3. احسان حسيني, ندا بهزادفر, مهناز هاشمي, مجيد معظمي, مجيد دهقاني, "Control of Pitch Angle in Wind Turbine Based on Doubly Fed Induction Generator Using Fuzzy Logic Method", Journal of Renewable Energy and Environment, Vol 9-2, 2022, PP.1-7
    Status: Unavailable PDF
4. ندا بهزادفر, "A Brief Overview on Analysis and Feature Extraction of Electroencephalogram Signals", Signal Processing and Renewable Energy, Vol 6, 2022, PP.39-64
    Status: Unavailable PDF
5. مریم سیف, محمدرضا یوسفی, ندا بهزادفر, "EEG Spectral Power Analysis: A Comparison Between Heroin Dependent and Control Groups", Clinical EEG and Neuroscience, Vol 53-4, 2022, PP.307-315
    Status: Unavailable PDF
6. مهبد شاهپوری, ندا بهزادفر, "The effectiveness of computer-based cognitive-behavioral therapy approach for the treatment of attention deficit disorders of drug addicts", International Journal Natural and Engineering Sciences, Vol 15 (2, 2021, PP.1-12
    Status: Unavailable PDF
7. سید مهدی شفیع اف, ندا بهزادفر, "Diagnosis of Brain Tumor Position in Magnetic Resonance Images by Combining Bounding Box Algorithms, Artificial Bee Colonies and Grow Cut", International Journal of Smart Electrical Engineering (IJSEE), Vol 10-4, 2021, PP.1-12
    Status: Unavailable PDF
8. پریسا صالحی, ندا بهزادفر, "Investigation and simulation of different medical image processing algorithms to improve image quality using simulink MATLAB", Signal Processing and Renewable Energy, Vol 5-4, 2021, PP.15-28
    Status: Unavailable PDF
9. غزل مردانیان, ندا بهزادفر, "Application of firefly algorithm in breast cancer detection in mammographic images", International Journal Natural and Engineering Sciences, Vol 15-1, 2021, PP.1-11
    Status: Unavailable PDF
10. محمدامین حقایق, ندا بهزادفر, "Clinical validation of the Saadat non-invasive blood pressure module according to the british standard EN ISO 81060-2 protocol", Signal Processing and Renewable Energy, Vol 5, 2021, PP.41-50
    Status: Unavailable PDF
11. غضنفر شاهقلیان, مجيد دهقاني, ندا بهزادفر, "The effect of STATCOM controller for improving dynamic performance of wind farm in power system", International Journal Natural and Engineering Sciences, Vol 14(2), 2020, PP.1-20
    Status: Unavailable PDF
12. غضنفر شاهقلیان, آرش حکیمی, ندا بهزادفر, "Motor Speed Maximum Control in the Resonance Ratio Controller for Two-Mass System using Self-Organizing Fuzzy Controller", International Journal of Research Studies in Electrical and Electronics Engineering(IJRSEEE), Vol 6-1, 2019, PP.1-8
    Status: Unavailable PDF
13. ندا بهزادفر, سیدمحمد پورمیر فیروزآبادی, کامبیز بدیع, "Low-Complexity Discriminative Feature Selection From EEG Before and After Short-Term Memory Task", Clinical EEG and Neuroscience, Vol 47-2, 2016, PP.291-297
    Status: Unavailable PDF
14. هانيه فتحي, ندا بهزادفر, "Application of firefly algorithm in automatic extraction of brain tumor from multi-modality magnetic resonance images", International Journal of Smart Electrical Engineering, Vol 10-4, 1400, PP.187-196
    Status: Unavailable PDF
15. پریسا صالحی, ندا بهزادفر, همایون مهدوی نسب, "بررسي و شبيه سازي الگوريتم هاي مختلف پردازش تصاوير پزشکي جهت بهبود کيفيت تصاوير با استفاده از سيمولينک متلب", نشريه تحقيقات نوين در برق, Vol 10-3, 1400, PP.33-42
    Status: Unavailable PDF
16. شیما ضرابی, ندا بهزادفر, "تشخيص سرطان سينه از روي ريزدانه‌هاي کلسيم در تصوير ماموگرافي به کمک خوشه‌بندي فازي و شبکه هاي عصبي", پردازش سيگنال پيشرفته, Vol 5-1, 1400, PP.19-27
    Status: Unavailable PDF
17. مريم دوروشي, ندا بهزادفر, "تحليل و پردازش سيگنال الکتروآنسفالوگرام در تشخيص خستگي زمان آموزش نوروفيدبک", مهنددسي پزشكي زيستي, Vol 15-4, 1400, PP.289-298
    Status: Unavailable PDF
18. مريم ايزدپناهي, محدرضا يوسفي, ندا بهزادفر, "طبقه‌بندي تصورات حرکات اندام فوقاني مبتني بر يک روش هايبريد از تبديل موجک و آناليز مولفه‌هاي اصلي براي کاربردهاي واسط مغز و کامپيوتر", تحقيقات نوين در برق, Vol 9-3, 1399, PP.35-42
    Status: Unavailable PDF
19. مریم دوروشی, ندا بهزادفر, غضنفر شاهقلیان, "طبقه‌بندي افراد الکلي و غيرالکلي مبتني بر ويژگي‌هاي فرکانسي و غيرفرکانسي سيگنال مغزي", مهندسي پزشکي زيستي, Vol 14 (2, 1399, PP.109-119
    Status: Unavailable PDF
20. مهناز هاشمی, ندا بهزادفر, مجید دهقانی, "کنترل گشتاور سيستم هاي تشديد دوجرمي با استفاه از کنترل کننده PID", نشريه تحقيقات نوين در برق, Vol 9 (1), 1399, PP.17-25
    Status: Unavailable PDF
21. مهدي مهدويان, ندا بهزادفر, "مروري بر سيستم تبديل انرژي بادي و کاربرد انواع ژنراتور القايي", نشريه تحقيقات نوين در برق, Vol 8 (4), 1398, PP.55-66
    Status: Unavailable PDF
22. غزل مردانیان, ندا بهزادفر, "ارائه روشي جديد براي آشکارسازي سرطان سينه در تصاوير ماموگرافي با استفاده از الگوريتم کرم شب تاب", فصلنامه روش هاي هوشمند در صنعت برق, Vol 10-40, 1398, PP.25-34
    Status: Unavailable PDF
23. ندا بهزاد فر, حسين سلطانيان زاده, "استخراج و تحليل نيمه خودکار تومورهاي مغزي GBM از تصاوير چندپارامتري تشديد مغناطيسي", فصلنامه مهندسي پزشکي زيستي, Vol 7, 1392, PP.219-236
    Status: Unavailable PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. بهزاد کریم خانی, ندا بهزادفر, , "بررسي اناتومي انگشت شست، همراه طراحي و المان محدود يک نمونه مدل جديد انگشت شست", چهارمين کنفرانس مهندسي برق،مهندسي مکانيک،کامپيوتر و علوم مهندسي, دهلي هند, 1398
    Status: Unavailable PDF
2. محمد امین حقایق, ندا بهزادفر, غضنفر شاهقلیان, , "ارزيابي کلينيکي ماژول NIBP سعادت براساس پروتکل EN 81060-2", هفدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي الکتيريک/ الکترونيک، کامپيوتر، مخابرات و تکنولوژي اطلاعات, تايلند, 1399
    Status: Available PDF
3. ندا بهزادفر, غضنفر شاهقلیان, مهناز هاشمی, محمدامین حقایق, , "تحليل آماري کرونا و تاثير اقتصادي آن در جامعه در دوره پسا کرونا", ششمين همايش ملي پژوهش هاي نوين در حوزه علوم انساني و مطالعات اجتماعي ايران, تهران, 1399
    Status: Unavailable PDF
4. ندا بهزادفر, غضنفر شاهقلیان, محمدامین حقایق, , "نياز جامعه اسلامي سرگردان به نجات دهنده در دوره پسا کرونا", ششمين همايش ملي پژوهش هاي نوين در حوزه علوم انساني و مطالعات اجتماعي ايران, تهران, 1399
    Status: Unavailable PDF
5. هانیه فتحی, ندا بهزادفر, , "تشخيص موقعيت تومور مغزي در تصاوير تشديد مغناطيسي با ترکيب الگوريتم مرز محدود و رشد ناحيه توموري", پنجمين کنفرتنس ملي مهندسي برق و سيستمهاي هوشمند ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1397
    Status: Unavailable PDF
6. مهبد شاهپوری آرانی, ندا بهزادفر, , "Attentional bias toward substance cues in Methamphetamaine-addicted patients", بيست و ششمين کنفرانس ملي و چهارمين کنفرانس بين المللي مهندسي زيست پزشکي ايران, تهران, 1398
    Status: Unavailable PDF
7. مریم دوروشی, ندا بهزادفر, , "بررسي وضعيت َهمزماني سيگنال مغز حين فعاليت حافظٍه کاري در افراد سالم ", چارمين کنفرانس ملي مهندسي برق ايران, دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد, 1396
    Status: Unavailable PDF
8. مهتاب واعظی, مهدی خضری, ندا بهزادفر, , "تعيين عمق بيهوشي با تجزيه مد تجربي سيگنال EEG", چهارمين کنفرانس مهندس برق ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Unavailable PDF
9. مهدی شفیع اف, ندا بهزادفر, , "استخراج تومور در تصاوير چند مداليته تشديد مغناطيسي با استفاده از الگوريتم زنبور عسل مصنوعي", چهارمين کنفرانس مهندس برق ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Unavailable PDF
10. هانیه فتحی, ندا بهزادفر, , "شناسايي محدوده کلي تومور با استفاده از الگوريتم Box Bounding", چهارمين کنفرانس مهندس برق ايران, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Unavailable PDF
11. ندا بهزادفر, سیدمحمد فیروزآبادی, کامبیز بدیع, , "بررسي تغييرات بي نظمي سيگنال مغزي قبل و بعد از حافظه", بيست و چهارمين كنفرانس ملي و دومين کنفرانس بين المللي مهندسي‌ زيست پزشكي ايران , دانشگاه صنعتي اميرکبير, 1396
    Status: Unavailable PDF
12. ندا بهزادفر, محمدرضا انصاریان, محمدرضا بهزادفر, , "Automatic Centerline Extraction of Blood Vessel Based on Vessel Boundary and Skeleton Using Morphological Operations", اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و کامپيوتر, دانشگاه اميرکبير, ۱۳۹۵
    Status: Unavailable PDF
13. ندا بهزادفر, محمدرضا انصاریان, مطهره صدقیانی, , "رديابي اشياي متحرک با استفاده از فيلتر ذره اي و مدل مشاهده اي براساس ترکيب ويژگي", 22nd Iranian Conference on Electrical Engineering , دانشگاه شهيد بهشتي تهران, 2014
    Status: Available PDF
14. ندا بهزادفر, سید محمد پورمیر فیروزآبادی, کامبیز بدیع, , "Determination of EEG Power For Individuals During Memory usage Based on Personalized Frequency Bands ", ششمين کنفرانس سلامت الکترونيکي و کاربردهاي ict در پزشکي ايران, تهران - محل داپمي نمايشگاه بين المللي تهران, ۱۳۹۳
    Status: Available PDF
15. مطهره صدقیانی, غنچه مشایخی, ندا بهروزفر, عبدالرضا یعقوب زاده, تورج بابایی, , "ارزيابي عملکرد ماژول nibp سعادت براساس استاندارد sp10", 20th Iranian Conference on Biomedical Engineering , دانشگاه تهران, 93
    Status: Available PDF
16. ندا بهزادفر, حمید سلطانیان زاده, , "Automatic segmentation of brain tumors in magnetic resonance Images", IEEE-EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics, Shenzhen Convention and Exhibition Center Hong Kong, China, 2012
    Status: Unavailable PDF