اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
سيستم نوروفيدبک مبتني بر ويژگي ترکيبي وقفي 1399 ایران ندا بهزادفر
محمد پورمیرجعفری فیروزآبادی