دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 پديده هاي بيوالکتريک کارشناسي
2 اصول توانبخشي کارشناسي
3 الکترونيک1 کارشناسي
4 مدار1 کارشناسي
5 روش تحقيق کارشناسي
6 حسابگري الگوريتم کارشناسي
7 برنامه¬نويسي کامپيوتر با وب کارشناسي
8 کارگاه آموزشي و خدمات بهداشتي کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات