سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي پزشکي تربيت مدرس ايران 94
کارشناسی ارشد مهندسي پزشکي تهران ايران 89
کارشناسی مهندسي پزشکي اصفهان ايران 87

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
عضو کميته ملي چهارمين کنفرانس ملي مهندسي برق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396 1396
عضو کميته ملي پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق و سيستم هاي هوشم دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397 1397

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 پردازش تصوير
2 پردازش سيگنال
3 پردازش سيگنال زيست پزشکي
4 شبکه عصبي