دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 شبکه هاي کامپيوتري يک ليسانس
2 مهندسي اينترنت ليسانس
3 ساختمان گسسته ليسانس
4 شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته کارشناسي ارشد
5 روش تحقيق کارشناسي ارشد
6 آز شبکه ليسانس
7 سمينار تخصصي کارشناسي ارشد
8 سيستم هاي کامپيوتري امن دکتري
9 روش تحقيق پيشرفته دکتري
10 مباحث ويژه در اينترنت اشياء کارشناسي ارشد
11 مفاهيم پيشرفته در نرم افزار (اينترنت اشياء) دکتري
12 امنيت شبکه پيشرفته دکتري و ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 شبکه هاي کامپيوتري کتب تتنباوم - استالينگ - بهرنگ برکتين
2 آزمايشگاه شبکه CCNA

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات