سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي برق دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1393
کارشناسی ارشد مهندسي برق دانشگاه تهران ايران 1385
کارشناسی مهندسي برق دانشگاه صنعتي اصفهان ايران 1382

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 کاربرد تئوري انشعابات در سيستم هاي قدرت