مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. سید اسماعیل محمدیان یاسوج, علیرضا قادری, "Experimental investigation of waste glass powder, basalt fibre, and carbon nanotube on the mechanical properties of concrete", Construction and Building Materials, Vol 252, 2020, PP.119115-119131
    Status: Unavailable PDF
2. سید اسماعیل محمدیان یاسوج, حسین عباس تبار اهنگر, نرگس آهوانی اسکویی, هوفر شکروی, سید سعید رحیمیان کلور, مایکل پترو, "Thermal Performance of Alginate Concrete Reinforced with Basalt Fiber", crystals, Vol 10-9, 2020, PP.779-794
    Status: Unavailable PDF
3. مصطفی مقدسی, عبدالکدیر مورسانو, سید اسماعیل محمدیان یاسوج, "A study on rotational behaviour of a new industriali s ed building system connection", Steel and Composite Structures, Vol 25-2, 2017, PP.245 - 255
    Status: Unavailable PDF
4. نصیرو ذکری محمد, آرزو شفقت, علی کیوان فر, محد زیمی عبدالمجید, قشال ای کی, سید اسماعیل محمدیان یاسوج, عابدین ادکانل گنیو, مصطفی صمدی کوچک سرایی, حسام کامیاب, محمد مهدی طاهری, مصطفی رضازاده شیردار, رونالد مک کفر, "Tests and methods of evaluating the self-healing efficiency of concrete: A review", Construction and Building Material, Vol 112, 2016, PP.1123-1132
    Status: Available PDF
5. سيد اسماعيل محمديان ياسوج, عبدالکدیر مارسونو, رملی عبدالله, مصطفی مقدسی, "رفتار تيرهاي عريض تحت انواع ميلگرد برشي"", ACI Structural Journal, Vol 112-2, 2015, PP.199-208
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. مهدی شفیعی پورکمالی, سید اسماعیل محمدیان یاسوج, , "بررسي تاثير استفاده از باکتري بر مقاومت فشاري و دوام بتن در برابر هيدروکلريک اسيد با استفاده از کلسيم لاکتات", چهارمين همايش ملي مهندسي عمران با محوريت تكنولوژي بتن و محيط زيست , دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني, 1398
    Status: Unavailable PDF
2. نسترن حیدری, سید اسماعیل محمدیان یاسوج, , "بررسي آزمايشگاهي خواص مکانيکي بتن خودمتراکم حاوي آلوميناي ضايعاتي تحت تغييرات حرارتي", چهارمين همايش ملي مهندسي عمران با محوريت تكنولوژي بتن و محيط زيست , دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر, 1398
    Status: Unavailable PDF
3. سيداسماعيل محمديان ياسوج, فهیمه اسماعیل زاده, پرهام معمارزاده, , "اتصال خمشي فلزي با مقطع تير کاهش يافته ي بيضي شکل", 16th European Conference on Earthquake Engineering, يونان, 1397
    Status: Unavailable PDF
4. علیرضا قادری, سيد ذاسماعيل محمديان, , "مطالعه ي آزمايشگاهي خواص مکانيکي و دوام بتن حاوي ترکيبات دوتايي پودر شيشه ضايعاتي و نانوکربن لوله اي", هفتمين کنفرانس ملي و سومين کنفرانس بين المللي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران , دانشگاه بوعلي سينا, 1397
    Status: Unavailable PDF
5. مصطفی مرادی, سيد اسماعيل محمديان, , "بررسي عملکرد بادبندهاي کمانش ناپذير با مقاطع عرضي H شکل و غلاف FRP", هفتمين کنفرانس ملي و سومين کنفرانس بين المللي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران , دانشگاه بوعلي سينا, 1397
    Status: Unavailable PDF
6. فرزین پرگر, سید اسماعیل محمدیان یاسوج, , "ارزيابي عملکرد ورق موجدار سينوسي در ديوار برشي کامپوزيت", دومين کنفرانس بين المللي مهندسي عمران، معماري و مديريت بحران, تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
7. سیده فهیمه اسماعیل زاده, سید اسماعیل محمدیان یاسوج, پرهام معمارزاده, , "مطالعه تغييرات در هندسه برش براي مقطع تير کاهش يافته", دومين کنفرانس بين المللي مهندسي عمران، معماري، و مديريت بحران, تهران, 1396
    Status: Unavailable PDF
8. محمد مهربانی, سيد اسماعيل محمديان, , "بهينه سازي قاب سوله با استفاده از الگوريتم هوش جمعي ذرات", هفتمين كنفرانس بين المللي توسعه ي پايدار و عمران شهري, اصفهان, 1396
    Status: Unavailable PDF
9. سید اسماعیل محمدیان یاسوج, مصطفی مقدسی, , "مطالعه ي آزمايشگاهي يک قاب بتني پيش ساخته با اتصال جديد تير به ستون تحت بارگذاري استاتيکي", دومين همايش ملي سازه ايران, تهران, 1394
    Status: Unavailable PDF
10. مصطفی مقدسی, سید اسماعیل محمدیان یاسوج, , "مطالعه تجربي عملکرد دوراني اتصال نيمه گيردار تير به ستون پيشساخته نوين دريک قاب با اندازههاي واقعي", دومين همايش ملي سازه ايران, تهران, 1394
    Status: Unavailable PDF
11. مصطفی مقدسی, سید اسماعیل محمدیان یاسوج, , "چالش ها و تجربيات مالزي در صنعتي سازي ساختمان", چهارمين کنفرانس ملي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران, دانشگاه ياسوج, 1394
    Status: Unavailable PDF
12. سید اسماعیل محمدیان یاسوج, مصطفی مقدسی, , "ميلگرد برشي ممتد و اتصال تير به ستون صنعتي براي سيستم ساختماني پيش ساخته", چهارمين کنفرانس ملي مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران, دانشگاه ياسوج, 1394
    Status: Unavailable PDF
13. سیداسماعیل محمدیان یاسوج, رملی عبدالله, , "Behavior of Reinforced Concrete Wide Beams Under Different Shear Reinforcement", 8th Asia Pacific Structural Engineering , Surabaya-Indunesia, 2012
    Status: Unavailable PDF