مرکز دانلود

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان توضیحات دانلود
1 1397/02/15 دياگرام مودي دياگرام مودي جهت استفاده دانشجويان درس مکانيک سيالات ...
2 1397/07/03 مطالب پاور پوينت درس اصول مهندسي سد مطالب پاور پوينت درس اصول مهندسي سد ...
3 1397/07/15 تمرينات فصل اول مکانيک سيالات تمرينات فصل اول مکانيک سيالات ...
4 1397/08/23 تمرينات فصل دوم مکانيک سيالات تمرينات فصل دوم مکانيک سيالات ...
5 1397/08/23 صورت پروژه ي نرم افزار SEEP صورت پروژه ي نرم افزار SEEP ...
6 1397/08/23 فايل راهنماي مدلسازي نرم افزار SEEP فايل راهنماي مدلسازي نرم افزار SEEP ...
7 1397/08/23 فايل راهنماي مدلسازي نرم افزار SIGMA فايل راهنماي مدلسازي نرم افزار SIGMA ...
8 1397/09/03 فايل صورت پروژه و راهنماي مدلسازي نرم افزار SIGMA فايل صورت پروژه و راهنماي مدلسازي نرم افزار SIGMA ...
9 1397/09/25 تمرينات فصل سوم مکانيک سيالات تمرينات فصل سوم مکانيک سيالات ...
10 1397/10/08 مطالب فصل آخر درس هيدروليک (جريان هاي متغير تدريجي) مطالب فصل آخر درس هيدروليک (جريان هاي متغير تدريجي) ...
11 1397/10/08 نمودارهاي درس هيدروليک نمودارهاي درس هيدروليک ...
12 1397/10/08 خلاصه مطالب فصل دوم درس اصول مهندسي سد خلاصه مطالب فصل دوم درس اصول مهندسي سد ...
13 1398/01/22 قنات فايل مربوط به درس آبهاي زيرزميني ...
14 1398/03/06 نمرات ميانترم درس آبهاي زيرزميني ترم دوم سال تحصيلي 97-98 نمرات ميانترم درس آبهاي زيرزميني ترم دوم سال تحصيلي 97-98 ...
15 1398/04/02 نمرات آزمايشگاه و تمرين درس هيدروليک و آزمايشگاه ترم دوم سال تحصيلي 97-98 نمرات آزمايشگاه و تمرين ...