مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. محسن سعادت, کیوان اصغری, "Feasibility Improved Stochastic Dynamic Programming for Optimization of Reservoir Operation", Water Resources Management, Vol 33-10, 2019, PP.3498–3485
    Status: Unavailable PDF
2. محسن سعادت, ميثم بيات, "پيش بيني مدول الاستيک ديناميکي خاک هاي دانه اي با استفاده از روش بررسي گروهي داده ها", مجله انجمن زمين شناسي مهندسي ايران, Vol 13-2, 1399, PP.97-109
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی