سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي مواد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران ايران 1396
کارشناسی ارشد مهندسي مواد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1383
کارشناسی مهندسي مواد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ايران 1380

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
راه اندازي و تجهيز آزمايشگاه خوردگي دانشگاه آزاداسلامي واحد نجف آباد 1385 1386
معاون گروه مهندسي مواد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1386 1387
رئيس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1387 1390
دبير اجرايي اولين همايش ملي نانومواد و نانوتکنولوژي باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1388 1388
دبير اجرايي دومين همايش ملي نانومواد و نانوتکنولوژي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1389 1389
مدير گروه تحصيلات تکميلي دانشکده مهندسي مواد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396 1397
رييس دانشکده مهندسي مواد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397 کنون

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 خوردگي و اکسيداسيون
2 سايش و مهندسي سطح
3 بيومواد
4 خواص مکانيکي مواد
5 جوشکاري
6 متالورژي پودر و سنتز نانو مواد