مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. فریناز خراسانی زاده, امیر گندمکار, "Evaluation o f Isfahan Mashahir Leisure Complex Site Selection", Journal of Tourism , Vol 7-1, 2019, PP.19 - 29
    Status: Available PDF
2. سحر امینی, امیر گندمکار, محسن باقری, "Ecological capability evaluation of Ghara-Ghach dam area to establish a tourism region", Desert, Vol 21-2, 2016, PP.193-204
    Status: Available PDF
3. اعظم عبدالعظیمی, امیر گندمکار, مجید غیاث, "Relationship between Weather Components in Polluted Days and the Number Of Hospitalization Due to Cardiovascular Diseases", International Archives of Health Sciences, Vol 3-4, 2016, PP.179-183
    Status: Available PDF
4. محسن باقزي بداق آبادي, خوزه آنتونيو ماتينز كاساس نواس, محمدحسن صالحي, جهانگرد محمدي, عيسي اسفنديارپور, نوريار تومانيان, امیر گندمکار, "Digital Soil Mapping Using Artificial Neural Networks and Terrain-Related Attributes", Pedosphere, Vol 25, 2015, PP.580-591
    Status: Available PDF
5. محسن باقري بداق آبادي, خوزه آنتونيو مارتينز كاساس نواس, پ خكيلي, اچ مسيح آبادي, امیر گندمکار, "Assessment of the FAO traditional land evaluation methods, A case study: Iranian Land Classification method", Soil Use and Management, Vol 34, 2015, PP.1-13
    Status: Available PDF
6. امیر گندمکار, "The Study of Precipitation Trend in Gavkhooni Basin-Iran", ADVANCES IN BIORESEARCH, Vol 6, 2015, PP.107-112
    Status: Available PDF
7. نصرت فرهادي, حسين عساكره, امیر گندمکار, مجيد منتظري, "Study of Summer Precipitation (rainy) Days Occurrence Probability in South Zagros using Markov Chain Model", Advances in Bioresearch, Vol 6, 2015, PP.31-36
    Status: Available PDF
8. ناصر باي, مجيد منتظري, امير گندمكار, هوشمند عطائي, "Evaluation of fluctuations performance of wheat produced by dry farming through parameters climatically analysis method in southeastern part of Cas", Journal of Basic and Applied Scientific Research, Vol 3, 2013, PP.780-788
    Status: Unavailable PDF
9. امير گندمكار, بيتا خسروي, "Using Multimedia Technology on Natural-Historical Collection for Tourism Development (Case Study: Atashgah Mountain of Isfahan)", International Journal of Engineering Innovation , Vol 2, 2013, PP.549-552
    Status: Available PDF
10. زهرا علیرضایی, امیر گندمکار, مرتضی خداقلی, علیرضا عباسی, "بررسي تغييرپذيري زماني - مکاني شاخص سبزينگي آستانه جنگل‌هاي بلوط استان لرستان در پاسخ به تغييرات بارش", جغرافيا و پايداري محيط, Vol 34, 1399, PP.93-107
    Status: Available PDF
11. مجتبی حاتمی, حسین سلیمانی, امیر گندمکار, حمید صابری, "بررسي راهبردهاي ساختار زيست پذيري شهر ابرکوه", نگرش هاي نو در جغرافياي انساني, Vol 12-3-, 1399, PP.41-62
    Status: Available PDF
12. آمنه بن شمس, امیر گندمکار, هوشمند عطایی, حمید صابری, "ارزيابي معماري همساز با اقليم جزيره قشم به روش ترجونگ-ماهاني در عصر گرمايش جهاني", جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي), Vol 9-2-3, 1398, PP.65-81
    Status: Available PDF
13. علی حسن زاده, هوشمند عطایی, نادر پروین, امیر گندمکار, "الگوهاي سينوپتيکي حاکم بر يخبندانهاي بهاره در استان کرمانشاه", تحليل فضايي مخاطرات محيطي, Vol 6-1, 1398, PP.139-156
    Status: Unavailable PDF
14. داود عباسی, احمد خادم الحسینی, مهدی مدیری, حمید صابری, امیر گندمکار, "تحليل پيشران هاي تبيين کنندۀ تاب آوري شهري در کلان شهر مشهد", جغرافياي اجتماعي شهري, Vol 6-1-1, 1398, PP.109-122
    Status: Available PDF
15. امیرمسعود لوافان, امیر گندمکار, "تحول ديجيتال و بررسي تغيير زيرساخت ها و نگرش ها بر مبناي فروش آنلاين در گردشگري (مورد مطالعه: شهر اصفهان)", فضاي گردشگري, Vol 8-31, 1398, PP.1-16
    Status: Available PDF
16. علی مدبرپور, امیر گندمکار, مرتضی خداقلی, "بررسي زماني – مکاني مخاطره گرد و غبار( مطالعه موردي: ايستگاه هاي ياسوج و دوگنبدان)", جغرافيا, Vol 17-61, 1398, PP.91-108
    Status: Unavailable PDF
17. راضیه دهقانی, امیر گندمکار, سعید اسلامیان, حسنعلی غیور, رضا مدرس, "تحليل فراواني سرعت و جهت باد و نقش آن در برنامه‌ريزي منطقه‌اي استان فارس", فصلنامه نگرش هاي نو در جغرافياي انساني, Vol 11-4, 1398, PP.125-142
    Status: Available PDF
18. علی اکبر صالحی زاده, مرتضی خداقلی, امیر گندمکار, "بررسي شرايط دمايي استان فارس جهت تعيين شهرهاي مستعد زنبورداري شهري", نگرش هاي نو در جغرافياي انساني, Vol 12-1-, 1398, PP.27-40
    Status: Available PDF
19. زهرا علیرضایی, امیر گندمکار, مرتضی خداقلی, علیرضا عباسی, "آشکارسازي تأثير خشکسالي بر پويايي زماني- مکاني جنگل‌هاي بلوط زاگرس (نمونه موردي: جنگل‌هاي بلوط لرستان)", مجله تحقيقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران, Vol 17-1, 1398, PP.107-123
    Status: Available PDF
20. سعیده مرادمند, امیر گندمکار, احمد خادم الحسینی, علیرضا عباسی, "واکاوي تغييرات اقليم آسايش گردشگري سکونتگاههاي انساني استان گيلان با استفاده از شاخص (PET)", مطالعات برنامه ريزي سکونت گاههاي روستايي, Vol 14-4, 1398, PP.1115-1131
    Status: Available PDF
21. داود عباسی, احمد خادم الحسینی, مهذی مدیری, حمید صابری, امیر گندمکار, "تحليلي بر تاب ­آوري زيرساخت شرياني برق در کلان­شهر مشهد", فصلنامه شهر ايمن, Vol 2-7, 1398, PP.1-15
    Status: Available PDF
22. الهه قزوینی زاده, امیر گندمکار, "مکانيابي ايستگاه هاي راهنماي گردشگري در شهر اصفهان با استفاده از معيار کالبدي", فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي, Vol 8-31, 1398, PP.33-42
    Status: Available PDF
23. طاهره سلطانی, امیر گندمکار, هوشمند عطایی, عباس مفیدی, محسن باقري, "بررسي تأثير عناصراقليمي برآلودگي هواي شهر مشهد با استفاده ازمدل شبکه عصبي", فصلنامه جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي), Vol (31), 1397, PP.73-82
    Status: Available PDF
24. شهربانو قنبری عدیوی, امیر گندمکار, مرتضی خداقلی, "تحليل تغييرپذيري قابليت آگروکليمايي کشت گياه آلوئورا در استان هرمزگان تحت خط سيرهاي چهارگانه انتشار دي اکسيد کربن", فصلنامه جغرافيا و پايداري محيط, Vol 26, 1397, PP.57-72
    Status: Available PDF
25. مهسا مستقیم, شیرین طغیانی, منوچهر طبیبیان, امیر گندمکار, "بررسي بازتاب فضايي چيدمان کاربري ها در شبکه معابر بر جذب سفرهاي متکي بر خودرو (محدوده مطالعه:منطقه هفت شهر قم)", فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي شهري, Vol 9-33, 1397, PP.149-162
    Status: Available PDF
26. اعظم عبدالعظیمی, امیر گندمکار, مجید غیاث, سیدمحسن حسینی, "ارزيابي ارتباط بين سطح آلاينده هاي هوا و ميزان مراجعه کنندگان ناشي ازبيماري قلبي به بيمارستان در شهر اصفهان", فصلنامه جغرافياي سرزمين, Vol 15-57, 1397, PP.1-14
    Status: Available PDF
27. زهرا پاکزاد, محمدحسین رامشت, امیر گندمکار, "سهم منابع آبي ايران از سامانه‌هاي جوي", جغرافيا و برنامه ريزي محيطي, Vol 29-1-, 1397, PP.153-164
    Status: Available PDF
28. فاطمه شهریار, امیر گندمکار, رحیم هاشم پور, "مکان‌يابي بهينة محل احداث شهرهاي جديد در استان قزوين براساس پارامترهاي آب‌وهوايي", فصلنامه جغرافيا و برنامه ريزي محيطي, Vol 29-4, 1397, PP.19-34
    Status: Available PDF
29. صفورا غلامی, امیر گندمکار, راضیه فنایی, "تأثير مخاطرات آب و هوايي بر تعداد گردشگران خارجي شهر اصفهان", برنامه ريزي و توسعه گردشگري, Vol 7-26, 1397, PP.146-168
    Status: Available PDF
30. مریم السادات احدی نژاد, امیر گندمکار, "مکان‌يابي بهينه کمپ‌هاي طبيعت‌گردي درحوضه بازفت با استفاده از معيار دسترسي", فصلنامه فضاي گردشگري, Vol 7-28, 1397, PP.1-16
    Status: Available PDF
31. ایرج حیدری, امیر گندمکار, محسن باقری, "واکاوي ارتباط دما و الگوهاي پيوند از دور در حوضه آبي ايراني درياي مازندران با استفاده از شبکه عصبي در راستاي برنامه ريزي منطقه اي", جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي), Vol 8-4, 1397, PP.435-448
    Status: Available PDF
32. خاطره اژدری, امیر گندمکار, کیوان کبیری, "استفاده از شاخص دما در پيش بيني سفيدشدگي جوامع مرجاني (نواحي جنوبي و شمالي خليج فارس )", فصلنلمه تحليل فضايي مخاطرات محيطي, Vol 5-33, 1397, PP.41-52
    Status: Available PDF
33. علی مدبرپور, امیر گندمکار, مرتضی خداقلی, "بررسي روند زماني- مکاني مخاطره گردوغبار در استان کهگيلويه و بويراحمد", جغرافياي طبعي, Vol 11-41, 1397, PP.99-122
    Status: Available PDF
34. خاطره اژدری معموره, امیر گندمکار, کیوان کبیری, "پيشبيني سطح سازگاري موردنيازآبسنگهايمرجاني خليجفارسبراي بقا در شرايط تغييراقليمدر سال 2099", فصلنامه زيست شناسي دريا, Vol 10-39, 1397, PP.63-76
    Status: Available PDF
35. زهراسادات جلالی چیمه, امیر گندمکار, مرتضی خداقلی, حسین بتولی, "مقايسه ترکيب هاي تشکيل دهنده اسانس گل محمدي در شرايط تغيير اقليم مطالعه موردي: باغستان هاي کاشان،کامو، بَرزُک، قمصر، نياسر ونطنز", فصلنامه تحقيقات جغرافيايي, Vol 34-1, 1397, PP.41-50
    Status: Available PDF
36. محمدرضا پورغلامی, منوچهر فرج زاده, امیر گندمکار, اصحاب حبیب زاده, "تحليل تصادفات جادهاي با رويكرد اقليمي و ارائه الگو براي ﻣداخله پيشگيرانه پليس راهور؛ ﻣورد ﻣطالعه جاده هاي شمال غرب کشور", فصلنامه دانش انتظامي, Vol 19-75, 1396, PP.119-141
    Status: Available PDF
37. امیر گندمکار, راضیه فنایی, فاطمه دانشور, حسین کاردان, مریم السادات احدی نژاد, نجمه رضایی, "بررسي و ارتباط سنجي روند سري هاي دمايي و روزهاي همراه با گرد و غبار استان همدان", جغرافيا, Vol 15-53, 1396, PP.277-293
    Status: Available PDF
38. امیر گندمکار, نوشین قاسمی, فاطمه دانشور, "بررسي رابطه متقابل بين پارامترهاي موثر در مکان يابي سايت هاي پرواز تفريحي (مطالعه موردي استان اصفهان)", جغرافيا, Vol 15-52, 1396, PP.292-304
    Status: Available PDF
39. سینا رهنمایی, حمید صابری, امیر گندمکار, "ارزيابي ميزان توسعه‌يافتگي و توزيع فضايي شهرک‌هاي صنعتي مجموعه‌شهري اصفهان", جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي, Vol 24, 1396, PP.181-194
    Status: Available PDF
40. امیر گندمکار, فاطمه دانشور, نوشین قاسمی, "مکان‌يابي سايت هاي تفريحي - ورزشي اسکي(مطالعه موردي استان اصفهان)", فصلنامه فضاي گردشگري, Vol 6-24, 1396, PP.1-18
    Status: Available PDF
41. محمدرضا پورغلامی, منوچهر فرج زاده, اصحاب حبیب زاده, امیر گندمکار, "نقش عناصر آب‌وهوايي در تصادفات جاده‌اي در شمال غرب ايران", مطالعات پژوهشي راهور, Vol 6-23, 1396, PP.9-42
    Status: Available PDF
42. نصرت فرهادی, امیر گندمکار, مجید منتظری, "تحليل فراواني و توزيع مراکز ثقل بارشهاي تابستانه در زاگرس جنوبي", فصلنامه انديشه جغرافيايي, Vol 8-16, 1396, PP.21-41
    Status: Available PDF
43. علی نظر صیدی, امیر گندمکار, "بررسي عدم قطعيت روش‌هاي آشکارسازي تغييرات اقليم در متغيرهاي دما (مطالعه موردي حوضه کرخه)", جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي), Vol 6-2, 1395, PP.7-21
    Status: Available PDF
44. طاهره سلطاني, امير گندمكار, هوشمند عطايي, عباس مفيدي, "تحليل و بررسي آماري روزهاي آلوده هواي مشهد(1384-1390)", فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي, Vol 5-17, 1395, PP.127-133
    Status: Available PDF
45. علي شكور, سمانه تيموري, امير گندمكار, "سطح بندي سکونتگاه هاي روستايي بر اساس توان انساني از ديدگاه آمايش سرزمين (مطالعه موردي: بخش مرکزي شهرستان شيراز)", فصلنامه برنامه ريزي منطقه اي, Vol 6-21, 1395, PP.93-102
    Status: Available PDF
46. فاطمه شهريار, امير گندمكار, رحيم هاشمپور, محمدحسين رامشت, "امکان سنجي توسعه شهري و احداث شهرهاي جديد در استان قزوين", فصلنامه جغرافيا, Vol 14-48, 1395, PP.73-91
    Status: Available PDF
47. زهرا نديم, امير گندمكار, عليرضا عباسي, "مقايسه شاخص‌هاي کمّي آب و هواشناسي توريسم براي سنجش آسايش حرارتي محيط", فصلنامه فضاي گردشگري, Vol 5-18, 1395, PP.43-58
    Status: Available PDF
48. عبداله خوشرو, امیر گندمکار, علیرضا حاجیان, "مطالعه روند تغييرات دماي حداکثر در ايران مرکزي طي نيم قرن گذشته و رابطه آن با نوسان اقيانوس اطلس شمالي و جنوبي", جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي), Vol 6-3, 1395, PP.19-34
    Status: Available PDF
49. حمیده دالایی, منوچهر فرج زاده, امیر گندمکار, محمدحسن نامی, "تحليل شاخص هاي حدي بارشي در دوره 1981 -2010 با رويکردي نظامي", فصلنامه راهبرد دفاعي, Vol 14-54, 1395, PP.155-177
    Status: Available PDF
50. زهره رجبی, حسنعلی غیور, محمدباقر بهیار, امیر گندمکار, ویکتوریا عزتیان, "امکان سنجي نواحي مستعد کشت زعفران در استان اصفهان بر اساس مدل نسبت دهي", جغرافيا و برنامه ريزي محيطي, Vol 27-1, 1395, PP.13-28
    Status: Available PDF
51. محبوبه جلالی, امیر گندمکار, سجاد فردوسی, "واکاوي و تبيين اثرات گردشگري بر کيفيت زندگي، مطالعه موردي: شهر بابک کرمان", مجله آمايش جغرافيايي فضا, Vol 6-20, 1395, PP.161-174
    Status: Available PDF
52. حجت ابراهیمی, امیر گندمکار, علی المدرسی, محمدحسین رامشت, "برآورد دماي سطح زمين و تاثير پوشش گياهي بر دماي سطح با استفاده از تصاوير موديس (مطالعه موردي: حوزه تويسركان)", جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي), Vol 6-4, 1395, PP.23-32
    Status: Unavailable PDF
53. حمیده دالایی, منوچهر فرج زاده, امیر کندمکار, محمدحسن نامی, "تحليل آسيب‌پذيري شهرهاي کشور از شاخص‌هاي حدي بارشي در دوره2010-1981)", نگرش هاي نو در جغرافياي انساني, Vol 9-1, 1395, PP.139-152
    Status: Available PDF
54. سعید رنجبر, غلامعلی کمالی, هوشمند عطایی, امیر گندمکار, "تعيين شاخص سوزباد در ايران بر پايه داده هاي اقليمي", جغرافياي طبيعي, Vol 9-33, 1395, PP.67-81
    Status: Available PDF
55. غلامرضا قهاری, امیر گندمکار, بهرام نجف پور, مسعود نجابت, "بررسي نقش عناصر آب و هوايي مؤثر بر گسترش جنگل‌هاي بنه در حوضۀ آبي مُند", جغرافيا و برنامه ريزي محيطي, Vol 27-63, 1395, PP.131-162
    Status: Available PDF
56. سعید رنجبر, غلامعلی کمالی, هوشمند عطایی, امیر گندمکار, "تعيين شاخص سوز باد استان اصفهان بر اساس دماي کمينه", فصلنامه پژوهش هاي اقليم شناسي, Vol 7-27, 1395, PP.11-24
    Status: Available PDF
57. علي سالاري, امير گندمكار, هوشمند عطائي, "روند تغييرات دما در چابهار", فصلنامه جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي), Vol 6-1, 1394, PP.7-17
    Status: Unavailable PDF
58. عبداله خوشرو, امير گندمكار, عليرضا حاجيان, "مطالعه روند تغييرات دماي شبانه در ايران مركزي به روش ناپارامتري من - كندال", جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي), Vol 5-4, 1394, PP.7-24
    Status: Available PDF
59. غلامرضا قهاري, امیر گندمکار, "تاثير طرح هاي آبخوانداري بر تغييرات سفره آب زيرزميني دشت گربايگان", مهندسي و مديريت آبخيز, Vol 7, 1394, PP.172-183
    Status: Available PDF
60. امير گندمكار, قدير ولي پور, "مقايسه نقشه واحدهاي کاري به روش نقشه سازي واحدهاي شکل زمين وروش تحليل سلسله مراتبي سيستمهاي ارضي (مطالعه موردي حوضه آبخيز بهشت آباد استان چهارمحال وبخ", فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي, Vol 4, 1394, PP.113-126
    Status: Available PDF
61. امير گندمكار, فاطمه دانشور, "مکان يابي نفوذپذير ترين اراضي جهت توسعه طرح هاي تغذيه مصنوعي منابع آبي", جغرافيا, Vol 13, 1394, PP.143-159
    Status: Available PDF
62. غلامرضا قهاري, امير گندمكار, بهرام نجف پور, مسعود نجابت, "بررسي روند تغييرات دماي ايستگاه همديد شيراز به روش آماري مَن کِندال", جغرافياي طبيعي, Vol 8, 1394, PP.105-118
    Status: Available PDF
63. حميده دالائي, منوچهر فرج زاده, امير گندمكار, محمدحسن نامي, "امنيت آب و هوايي ايران بر اساس شاخص هاي حدي دما (1981-2010)", فصلنامه جغرافيا, Vol 13-46, 1394, PP.137-155
    Status: Available PDF
64. طاهره سلطانی, عباس مفیدی, امیر گندمکار, "بررسي همديدي روزهاي بسيار آلوده درشهرمشهد مورد مطالعه: 13و14نوامبر2007", نشريه تحليل فضايي مخاطرات محيطي, Vol 2-4, 1394, PP.95-112
    Status: Available PDF
65. عنایت اله رحمتی, مجید منتظری, امیر گندمکار, مهران لشنی زند, "ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺳﯿﮕﻨﺎ لﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﺣﻮﺿﻪ دز", فصلنامه تحقيقات جغرافيايي, Vol 30-2, 1394, PP.261-274
    Status: Available PDF
66. امير گندمكار, فاطمه دانشور, محمود اورنگي, "مدل‌سازي رابطه زيست اقليم انساني با ارتفاع مطالعه موردي: استان کهگيلويه وبوير احمد", فضاي گردشگري, Vol 4-13, 1393, PP.41-58
    Status: Available PDF
67. امير گندمكار, "توزيع مكاني و زماني شاخص اقليم اسايش گردشگري استان اصفهان", فصلنامه تحقيقات جغرافيايي, Vol 29, 1393, PP.203-214
    Status: Available PDF
68. نصرت فرهادي, امير گندمكار, حسين عساكره, مجيد منتظري, "تحليل شرايط جوي توام با بارش هاي تابستانه در زاگرس جنوبي مطالعه موردي: بارش 6-12 سپتامبر 2008", تحقيقات جغرافيايي, Vol 29, 1393, PP.215-228
    Status: Available PDF
69. صفر قائدرحمتي, امير گندمكار, امير خوشكلام پور, "ارزيابي متغيرهاي تاثيرگذار بر آسيب پذيري مساكن شهري در برابر زلزله", فصلنامه آمايش محيط, Vol 24, 1393, PP.83-103
    Status: Available PDF
70. امير گندمكار, طيبه عالم رهنما, "تاثير اقليم آسايش بر توزيع زماني گردشگران در مجموعه تخت جمشيد", جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي) , Vol 5, 1393, PP.83-92
    Status: Available PDF
71. امير گندمكار, پروانه محمدي, "تهيه تقويم گردشگري شهر اصفهان و خواهرخوانده هايش", فصلنامه فضاي گردشگري , Vol 3-11, 1393, PP.147-159
    Status: Available PDF
72. ناصر باي, مجيد منتظري, امير گندمكار, "مطالعه تأثير عوامل هيدرو اقليم بر مخاطرات طبيعي استان گلستان با تأکيد بر سيلاب", فصلنامه امداد و نجات, Vol 2, 1392, PP.2-13
    Status: Available PDF
73. امير گندمكار, نوشين قاسمي, "بررسي نقش دما و ارتفاع در مکان يابي سايت پرواز تفريحي", گردشگري و چشم انداز آينده, Vol 3, 1392, PP.69-81
    Status: Available PDF
74. امير گندمكار, فاطمه دانشور, "پهنه بندي مكاني – زماني کليماتوريسم استان اصفهان با استفاده از شاخص دماي معادل فيزيولوژيك", جغرافيا (برنامه ريزي منطقه اي), Vol 3, 1392, PP.49-62
    Status: Available PDF
75. نوشين قاسمي, امير گندمكار, "بررسي عناصر کالبدي در مکان يابي سايت پرواز تفريحي استان اصفهان با استفاده از سيستم موقعيت ياب جغرافيايي-GIS", فصلنامه برنامه ريزي منطقه اي, Vol 3, 1392, PP.97-106
    Status: Available PDF
76. امير گندمكار, سعيده مرادمند, "بررسي روند تغييرات اقليم آسايش گردشگري استان چهارمحال و بختياري با استفاده از شاخص PMV", فصلنامه فضاي گردشگري, Vol 8, 1392, PP.2-14
    Status: Available PDF
77. غلامحسين حسيني لقب, رضا مختاري, امير گندمكار, "تحليل جغرافيايي بر وضعيت كاربري پاركينگ در شهر گناوه با استفاده از مدل AHP", فصلنامه مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي, Vol 4, 1391, PP.95-114
    Status: Available PDF
78. امير گندمكار, "مديريت بحران وقوع سيل در شهر اصفهان با استفاده از سامانه‌هاي جوي", فصلنامه تحقيقات جغرافيايي, Vol 27, 1391, PP.115-128
    Status: Available PDF
79. امير گندمكار, حميدرضا رحماني, مينا هادي, "بررسي پراكندگي ميزان سرب و كادميوم در خاك‌هاي منطقه برخوار (اصفهان)", جغرافياي طبيعي, Vol 5, 1391, PP.75-81
    Status: Available PDF
80. علي سالاري, امير گندمكار, "بررسي روند تغييرات دما در بندرعباس و جزيره قشم با استفاده از آزمون ناپارامتري من-کندال", فصلنامه جغرافيايي سرزمين, Vol 9, 1391, PP.77-92
    Status: Available PDF
81. ناصر باي, مجيد منتظري, امیر گندمکار, هوشمند عطايي, "مطالعه پتانسيل اراضي کشت گندم ديم در استان گلستان با استفاده از سامانه (GIS) اطلاعات جغرافيايي", آمايش جغرافيايي فضا, Vol 2, 1391, PP.19-42
    Status: Available PDF
82. امير گندمكار, "تعيين شاخص اقليم آسايش گردشگري شهرستان نايين با استفاده از GIS", فصلنامه نگرش هاي نو در جغرافياي انساني, Vol 3, 1390, PP.93-103
    Status: Available PDF
83. رضا اسماعيلي, امير گندمكار, حسنعلی غیور, "پهنه‌بندي ميزان تغييرات اقليمي از ديدگاه كشاورزي در دوره اقليم آينده مطالعه موردي استان خراسان رضوي", جغرافيا و برنامه ريزي محيطي, Vol 22, 1390, PP.35-52
    Status: Available PDF
84. رضا اسماعيلي, امير گندمكار, مجيد حبيبي نوخندان, "ارزيابي اقليم آسايش چند شهر اصلي گردشگري ايران با استفاده از شاخص دماي معادل فيزيولوژيك", فصلنامه پژوهش هاي جغرافياي طبيعي, Vol 75, 1390, PP.1-18
    Status: Available PDF
85. رضا اسماعيلي, امير گندمكار, مجيد منتظري, "پهنه بندي اقيلم آسايش استان خراسان رضوي با استفاده از شاخص دما - فيزيولوژيك", نشريه پژوهش هاي اقليم شناسي, Vol 1, 1389, PP.101-114
    Status: Available PDF
86. امير گندمكار, "برآورد و تحليل شاخص اقليم گردشگري در شهرستان سميرم با استفاده از مدل TCI", جغرافياي طبيعي, Vol 3, 1389, PP.99-110
    Status: Available PDF
87. امير گندمكار, "تعيين گستره افقي باد سيستان با استفاده از تحليل خوشه اي", جغرافياي طبيعي, Vol 3, 1389, PP.67-76
    Status: Available PDF
88. امير گندمكار, "بررسي همديد بارش‌هاي شديد در نواحي جنوبي استان بوشهر", مجله چشم انداز جغرافيايي, Vol 4, 1389, PP.143-157
    Status: Available PDF
89. امير گندمكار, "بررسي الگوهاي هواي حاكم بر وزش باد سيستان با استفاده از تحليل خوشه‌اي", چشم انداز جغرافيايي , Vol 5, 1389, PP.101-116
    Status: Available PDF
90. امير گندمكار, "ارزيابي انرژي پتانسيل باد در كشور ايران", جغرافياي و برنامه ريزي محيطي, Vol 20, 1388, PP.85-100
    Status: Available PDF
91. امير گندمكار, "بررسي همديد انرژي باد در منطقه سيستان (ايستگاه زابل)", فصلنامه فضاي جغرافيايي, Vol 9, 1388, PP.161-180
    Status: Available PDF
92. امير گندمكار, "بررسي پتانسيل انرژي باد در شهرستان فيروزكوه", جغرافياي طبيعي, Vol 2, 1388, PP.73-80
    Status: Available PDF
93. امير گندمكار, نفيسه شيخي, سميرا احمدي, "فرسايش خاك در حوضه آبريز موسي آباد تيران با استفاده از مدل SLEMSA", مجله چشم انداز جغرافيايي, Vol 3, 1387, PP.96-108
    Status: Available PDF
94. امير گندمكار, "تحليل سينوپتيكي يخبندانهاي بهاره نجف آباد", فصلنامه فضاي جغرافيايي, Vol 8, 1387, PP.147-165
    Status: Available PDF
95. امير گندمكار, "كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در برآورد واقعي توان فرسايندگي باران", فصلنامه فضاي جغرافيايي, Vol 7, 1386, PP.167-182
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. امیر گندمکار, راضیه فنایی, , "بررسي رابطه نوسانات آب اقيانوس اطلس بر تراز آب درياي مازندران و اثرات آن بر شهرستان گلوگاه ", اولين همايش فرصت­ها، چالش­ها و توسعه شهرستان گلوگاه در افق 1418, گلوگاه, 1398
    Status: Available PDF
2. مریم السادات احدی نژاد, امیر گندمکار, , "بررسي آسايش آب و هوايي حوضه ي بازفت", نخستين همايش بين المللي سامانه اطلاعات جغرافيايي جاده ابريشم, دانشگاه صنعتي اصفهان, 1396
    Status: Available PDF
3. مریم السادات احدی نژاد, امیر گندمکار, , "بررسي نقش عوامل طبيعي در مديريت پايدارگردشگري حوضه بازفت", اولين همايش ملي مديريت با رويکرد اقتصاد مقاومتي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد آباده, 1396
    Status: Available PDF
4. نجمه رضایی, امیر گندمکار, , "راهکارهاي مديريتي جهت مکانيابي مجتمع خدماتي رفاهي بين راهي محور نايين به کاشان", اولين همايش ملي مديريت با رويکرد اقتصاد مقاومتي, دانشگاه آزاد اسلامي واحد آباده, 1396
    Status: Available PDF
5. مرضیه اسدی, امیر گندمکار, , "ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﻗﻠﯿﻢ آﺳﺎﯾﺶ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻫﺎي UTCI و PMV ، PET ", اولين كنفرانس ملي انديشه ها و فناوري هاي نوين در علوم جغرافيايي, دانشگاه زنجان, 1396
    Status: Available PDF
6. مائده داوری, امیر گندمکار, , "مکان يابي اکوکمپ ها براساس پارامترهاي آب و هوايي (مطالعه موردي: شهرستان هاي خوانسار و گلپايگان", اولين كنفرانس ملي انديشه ها و فناوري هاي نوين در علوم جغرافيايي, دانشگاه زنجان, 1396
    Status: Available PDF
7. الهه قزوینی زاده, امیر گندمکار, , "مکانيابي ايستگاه هاي راهنماي گردشگري در شهر اصفهان با استفاده از معيار گردشگري", دومين گنفرانس ملي مديريت راهبردي خدمات, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1396
    Status: Available PDF
8. آزاده خراسانی, امیر گندمکار, , "بررسي پيامدهاي ناشي از احداث خانه هاي دوم در شهر قمصر", كنگره ملي مديريت و برنامه ريزي شهري نوين, تهران, 1396
    Status: Available PDF