مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. محمدجواد رضایی زاده, فرامرز عطریان, "The Conditions of the Right to Defense in Administrative Law: A Comparative Study of the Iranian Legal Systems and the EU", Indian Journal of Natural Sciences, Vol 5, 2015, PP.8301-8309
    Status: Unavailable PDF
2. رسول احمدي, فرامرز عطريان, محمد مهدي غمامي, "بررسي اقتصاد مقاومتي در پرتو اصل آزادي کسب و کار", دانش حقوق عمومي, Vol 8-23, 1398, PP.107-128
    Status: Available PDF
3. مسعود خسروي, فرامرز عطريان, محمد شريف شاهي, "بررسي نظارت-مهار قراردادهاي نفتي در پرتو اصول ذاتي نظارت", حقوق اداري, Vol 7-20, 1398, PP.67-93
    Status: Available PDF
4. افشار اكبري, ولي رستمي, فرامرز عطريان, "بررسي تطبيقي مسئوليت مدني دولت و مراجع رسيدگي‌کننده به آن در حقوق ايران و انگلستان", پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه‌­هاي علوم انساني, Vol 19-12, 1398, PP.59-79
    Status: Available PDF
5. فهيمه مطلبي, فرامرز عطريان, "حدود صلاحيت ديوان عدالت اداري در نظارت بر آراء دادگاههاي اداري", فصلنامه مطالعات حقوق, Vol 2-20, 1397, PP.45-56
    Status: Unavailable PDF
6. فرامرز عطريان, سعيد خاني والي زاده, "انتخاب شهردار در نظام حقوقي ايران و فرانسه", مجله مطالعات حقوق تطبيقي, Vol 9-2, 1397, PP.709-731
    Status: Available PDF
7. فرامرز عطريان, محمدمهدي غمامي, "تحول نظام عمومي دولت و اقتدارات وي در فرآيند جهاني شدن با تاکيد بر نظام حقوقي دولت جمهوري اسلا مي ايران ", فصلنامه تخصصي علوم سياسي, Vol 13-38, 1396, PP.112 - 85
    Status: Available PDF
8. فرامرز عطريان, "اصل امنيت حقوقي و مداخلۀ دولت در عرصۀ اقتصاد", مطالعات حقوق عمومي, Vol 47-2, 1396, PP.281-301
    Status: Available PDF
9. فرامرز عطريان, "تحقق حق دفاع در پرتو مفهوم ادارۀ خوب؛ مطالعۀ تطبيقي نظام حقوقي ايران و اتحاديۀ اروپا", مجله مطالعات حقوق تطبيقي, Vol 7-1, 1395, PP.271-298
    Status: Available PDF
10. يعقوب سلامتي, مسعود اخوان فرد, فرامرز عطريان, "تكليف بر رعايت حق بر آموزش در حقوق اسلامي و مقررات حقوق بشر", فقه و مباني حقوق اسلامي, Vol 8-4, 1394, PP.89-104
    Status: Available PDF
11. مسعود راعی, فرامرز عطريان, "استقلال سازمانهاي غيردولتي در نظام حقوقي ايران، فرانسه و سوئيس", مجله مطالعات حقوق تطبيقي, Vol 5-2, 1393, PP.379-400
    Status: Available PDF
12. مهدی هداوند, "اصل لزوم در ايقاعات اداري", حقوق اداري, Vol 1, 1393, PP.113-145
    Status: Available PDF
13. محمد جواد رضایی زاده, فرامرز عطريان, "اصل الزام به ارائه دلايل تصميمات اداري در پرتو مفهوم اداره خوب: مطالعه تطبيقي نظام حقوقي ايران و اتحاديه اروپا", فصلنامه دانش حقوق عمومي, Vol 3-10, 1393, PP.91-111
    Status: Available PDF
14. فرامرز عطريان, "وضعيت حقوقي تملك هاي دستگاه هاي اجرايي پس از انتفاي طرح", فصلنامه حقوق اداري, Vol 2-5, 1393, PP.125-146
    Status: Available PDF
15. محمد جواد رضایی زاده, فرامرز عطريان, "مسئوليت مدني دولت ناشي از تصويب، تغيير و يا عدم اجراي طرح هاي شهري", حقوق اداري, Vol 1, 1392, PP.11-48
    Status: Available PDF
16. , "-", ͘-, Vol 1, 1391, PP.123-146
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی