اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
ايجاد پوشش الکترولس نيکل - بور بر روي زير لايه آلومينيوم 1396 ایران نادر محمدیان
علی مهتاب
آرمین فرشود
سیدامیرحسین امامی
محمدحسین بینا
کامران امینی
ورق نانوکامپوزيتي نانوساختار با پوشش الکترولس کامپوزيتي به روش نورد تجمعي 1396 ایران علی مهتاب
نادر محمدیان
آرمین فرشود
سیدامیرحسین امامی
کامران امینی
محمدحسین بینا