دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 پرستاري ويژه(ICU)
2 پرستاري بيماري هاي داخلي جراحي 3(قلب،غدد،تنفس)
3 پرستاري بيماري هاي داخلي جراحي 2(ژنيکولوژي،گوارش)

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
شنبه30:9-8 مراقبت هاي جامع پرستاري در بخش هاي ويژه 9:30-8 8 هفته اول
شنبه پرستاري بزرگسالان سالمندان 1 11:10-9:40 8
شنبه مراقبت هاي پرستاري در منزل 16-11:10 .
يکشنبه پرستاري بزرگسالان سالمندان 2 9:30-8 8 هفته دوم ترم
يکشنبه پرستاري بزرگسالان سالمندان 1 11:10-9:40 .
سه روز دوم هفته کارآموزي پرستاري بزرگسالان 2 :12:30-7:30 ..