طرحهای پژوهشی

1. غضنفر شاهقلیان , "تحليل و شبيه يک سيستم منبع تغذيه بدون وقفه تکفاز اينورتري", تاریخ تصویب طرح :1386/08/05, تاریخ خاتمه :1387/12/04