سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مخابرات علوم و تحقيقات تهران ايران 1393
کارشناسی ارشد مخابرات صنعتي اصفهان ايران 1377
کارشناسی الکترونيک صنعتي اصفهان ايران 1374

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه مخابرات دانشگاه ازاد نجف اباد 1383 1387
مدير گروه الکترونيک دانشگاه ازاد نجف اباد 1384 1386

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 سنجش از دور
2 تبديلهاي متعامد
3 پردازش تصاوير
4 پردازش سيگنال
5 مدارهاي الكتريكي