مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی


مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. سید محسن زارع, نسترن روحی, , "بررسي نقش حکمراني شايسته سالارانه و انتصاب مديران دولتي شايسته در بهبود سيستم اداري", ششمين همايش ملي فناوريهاي نوين در علوم انساني، مديريت و بازاريابي ايران, تهران, 1402
    Status: Unavailable PDF
2. شکوفه بهرامی, سید محسن زارع, , "بررسي تاثير رهبري استبدادي بر خلاقيت کارکنان با نقش تعديلگري سرمايه روانشناختي و فاصله قدرتي با در نظر گرفتن متغيرهاي واسطه اي", نهمين کنفرانس بين المللي علوم مديريت و حسابداري, تهران, 1402
    Status: Unavailable PDF
3. سید محسن زارع, زینب فهامی, , "تحليل فرايند تکاملي پياده سازي سيستم پرداخت مبتني بر عملکرد", پنجمين کنفرانس ملي و دومين کنفرانس بين المللي الگوهاي نوين مديريت کسب و کار در شرايط ناپايدار, تهران, 1402
    Status: Unavailable PDF
4. مسعود براتی, سید محسن زارع, , "تحليل اثرات بحران کرونا بر کسب و کار ها با رويکرد مدل سازي ساختاري تفسيري", دومين همايش ملي توليد دانش سلامتي در مواجهه با کرونا و حکمراني در جهان پسا کرونا, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1400
    Status: Unavailable PDF
5. سید محسن زارع, مسعود براتی, , "بررسي تاثير کوويد 19 بر فرآيندهاي مديريت منابع انساني در سازمان ها، چالش ها و راهکارها", دومين همايش ملي دانش سلامتي در مواجهه با کرونا و حکمراني در جهان پساکرونا, دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد, 1400
    Status: Unavailable PDF