دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 استراتژي هاي مديريت منابع انساني دکتري
2 مديريت منابع انساني پيشرفته ارشد
3 نقد و بررسي نظريه هاي سازمان و مديريت دکتري
4 مديريت استراتژيک صنعتي ارشد
5 مديريت استراتژيک پيشرفته دکتري
6 روش تحقيق ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات