سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مديريت بازرگاني - مديريت منابع انساني و رفتار سازماني دانشگاه اصفهان ايران 1397
کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني - مديريت تحول دانشگاه اصفهان ايران 1387
کارشناسی مديريت صنعتي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) قزوين ايران 1384

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 مديريت منابع انساني
2 مديريت رفتار سازماني
3 مديريت استراتژيک