کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
برنامه ريزي و الگوهاي تدوين طرح درس 1383/03/31 دفتر مطالعات دانشگاه آزاد اسلامي نجف اباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف اباد
روش شناسي تحقيق 1383/04/20 دفتر مطالعات دانشگاه آزاد اسلامي نجف اباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف اباد
الگوهاي ياددهي و يادگيري 1 1384/06/16 دفتر مطالعات دانشگاه آزاد اسلامي نجف اباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف اباد
مقاله نويسي به زبان فارسي 1384/10/25 دفتر مطالعات دانشگاه آزاد اسلامي نجف اباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف اباد
مقاله نويسي علمي به زبان انگليسي 1385/04/19 دفتر مطالعات دانشگاه آزاد اسلامي نجف اباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف اباد
نحوه نگارش توصيه نامه CV 1385/04/22 دفتر مطالعات دانشگاه آزاد اسلامي نجف اباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف اباد
چگونه از يک متن علمي اطلاعات استخراج کنيم؟ 1385/04/27 دفتر مطالعات دانشگاه آزاد اسلامي نجف اباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف اباد
بهينه سازي روابط انساني در دانشگاه 1385/04/30 دفتر مطالعات دانشگاه آزاد اسلامي نجف اباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف اباد
اشنايي با نرم افزار power point 1386/04/30 دفتر مطالعات دانشگاه آزاد اسلامي نجف اباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف اباد
اشنايي با اينترنت 1386/04/19 دفتر مطالعات دانشگاه آزاد اسلامي نجف اباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف اباد
ايجاد وبلاگ 1386/06/15 دفتر مطالعات دانشگاه آزاد اسلامي نجف اباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف اباد
در امدي بر امر به معروف و نهي از منکر ((شهروند مسئول)) 1387/10/12 مرکز مطالعات و اموزش نيروي انساني منطقه 4 منطقه 4 دانشگاه آزاد اسلامي نجف اباد
اصول تعليم و تربيت اسلامي 1390/04/03 دفتر مطالعات دانشگاه آزاد اسلامي خميني شهر دانشگاه آزاد اسلامي خميني شهر
تدوين و بازنگري برنامه ريزي درسي 1385/09/26 دانشگاه جامع علمي کاربردي واحد استان اصفهان دانشگاه جامع علمي کاربردي
پيشرفت هاي اخير در حسگرهاي زيستي 1399/12/09 مرکز تحقيقان بيوسنسور دانشگاه علوم پزشکي اصفهان


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
خانه هوشمند 1393/02/30 دانشکده برق دانشگاه آزاد اسلامي IEEE Iran Section Iaun
کاليبراسيون صنعتي، الزامات و روشها 1394/07/08 دانشگاه آزاد اسلامي نجف اباد EEE Iran SectionIaun
کارگاه خانه هوشمند 1393/10/11 خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان موسسه آموزش عالي سپهر
اخلاق در مهندسي 1398/09/10 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
سامانه هاي کم مصرف در ميکروالکترونيک، ضرورت و راهکارها 1399/09/22 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کارگاه کاليبراسيون، الزامات و روشها 1400/09/21 فضاي مجازي مرکز تحقيقات ريزشبکه با همکاري شرکت آريا کيفيت پارس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
آشنايي با شوراي دانشي و منظومه علمي شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان در رشته مهندسي برق 1400/12/23 فضاي مجازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
آشنايي با شوراي دانشي و منظومه علمي شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان در رشته مهندسي برق 1400/12/23 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد
آشنايي با تجهيزات برق و الکترونيک خودرو 1400/03/29 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد
آموزش نرم افزار H-Spice در تحليل مدارهاي مجتمع 1401/05/01 دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد