طرحهای پژوهشی

1. سید محمد علی زنجانی اسماعیل نصر اصفهانی , "پياده سازي سامانه بيسيم نوين در امداد رساني گاز", تاریخ تصویب طرح :1399/08/11, تاریخ خاتمه :1400/08/16
2. سید محمد علی زنجانی مریم مقیمیان , "طراحي و ساخت دستگاه زمان سنج براي ازمايشگاه مهارتهاي باليني", تاریخ تصویب طرح :1399/05/21, تاریخ خاتمه :1401/06/15
3. احمد محمدشفیعی محمد داورپناه جزی , "الگوريتم جديد مسيريابي در NOC جهت افزايش سرعت", تاریخ تصویب طرح :1388/03/24, تاریخ خاتمه :1390/02/20
4. سپیده یزدانی احمد محمدشفیعی محمد علی عسگری , "بهينه سازي تصاوير راديوگرافي صنعتي با استفاده از تکنيک پردازش تصوير به منظور تشخيص به موقع خوردگي و رسوب", تاریخ تصویب طرح :1387/09/24, تاریخ خاتمه :1389/10/23
5. عباس چترایی مجتبی صنعتی زاده مهرداد منتظری , "مکانيزه کردن سيستم ديده باني مرزي", تاریخ تصویب طرح :1386/05/10, تاریخ خاتمه :1389/12/06