جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
مدرس برتر انجمن مهندسين برق و الکترونيک 1386 انجمن علمي مهندسين برق و الکترونيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف اباد
مدرس نمونه دانشکده برق 1389 دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد
مدرس نمونه دانشگاه 1391 دانشگاه ازاد اسلامي واحد نجف اباد
فناور برتر در حوزه فني و مهندسي 1401 دانشگاه آزاد اسلامي سید محمد علی زنجانی