سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری الکترونيک ازاد اسلامي علوم و تحقيقات ايران 1397
کارشناسی ارشد الکترونيک ازاد اسلامي نجف اباد ايران 1377
کارشناسی الکترونيک صنعتي اصفهان ايران 1373

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه کارداني برق (الکترونيک و الکتروتکنيک) دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1380 1390
مدير دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1384 1385
معاون آموزشي دانشکده هاي فني مهندسي و برق دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1385 1390
مدير دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1393 1394
عضو هيأت مديره IEEE دوره هاي دهم و يازدهم و دوازدهم انجمن مهندسين برق و الکترونيک ايران IEEE شاخه اصفهان 1394 1398
رييس مرکز تحقيقات پردازش ديجيتال و بينايي ماشين دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1397 1399
رييس مرکز تحقيقات ريزشبکه هاي هوشمند دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1399 1401
رئيس دانشکده مهارت و کارآفريني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1401 1403

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 ابزار دقيق، حسگرهاي صنعتي و مهندسي پزشکي
2 طراحي مدارهاي مجتمع قياسي، رقمي و مد ترکيبي
3 زباله هاي الکترونيکي
4 طراحي فيلترهاي مجتمع