دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 اصول پايه فارماکولوژي پزشکي دکتري عمومي
2 فارماکولوژي 1 پزشکي دکتري عمومي
3 فارماکولوژي 2 پزشکي دکتري عمومي
4 فارماکولوژي 3 پزشکي دکتري عمومي
5 نسخه نويسي در بيماري هاي شايع دکتري عمومي
6 فارماکولوژي اختصاصي داخلي - جراحي کارشناسي ارشد
7 فارماکولوژي پرستاري کارشناسي
8 فارماکولوژي عمومي مامايي کارشناسي
9 فارماکولوژي اختصاصي مامايي کارشناسي
10 فارماکولوژي اتاق عمل کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات