سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری فارماکولوژي شيراز ايران 1396
کارشناسی ارشد - - - -
کارشناسی - - - -

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
عضو بنياد ملي نخبگان دانشگاه علوم پزشکي ارتش 1398 1400
رئيس مرکز توسعه پژوهش هاي بيمارستاني (باليني) دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1400 1403
عضو کميته عالي صنعت دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1400 1403
دبير علمي دوره هاي آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکي اصفهان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 1400 1403
دبير کميته اعتبار بخشي دانشگاهي علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1401 1402
سرپرست کميته تحقيقات دانشجويي علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1401 1403
ناظر ويژه رياست دانشگاه در برگزاري امتحانات دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد 1402 1402

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 نوروفارماکولوژي
2 سايکوفارماکولوژي
3 گياهان دارويي