دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 بررسي سيستم هاي قدرت I کارشناسي
2 بررسي سيستم هاي قدرت II کارشناسي
3 ماشين هاي الکتريکي I کارشناسي
4 ماشين هاي الکتريکي II کارشناسي
5 ماشين هاي الکتريکي III کارشناسي
6 مدارهاي الکتريکي II کارشناسي
7 آزمايشگاه بررسي سيستم هاي قدرت کارشناسي
8 آزمايشگاه ماشين هاي الکتريکي I کارشناسي
9 آزمايشگاه ماشين هاي الکتريکي II کارشناسي
10 تئوري جامع ماشين هاي الکتريکي کارشناسي ارشد
11 قابليت اطمينان در سيستم هاي مهندسي کارشناسي ارشد
12 انرژي هاي نو و تجديدپذير کارشناسي ارشد

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات