کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
اصول جمله نويسي و نگارش به زبان انگليسي 1397/11/06 معاونت توسعه مديريت و منابع دفتر توانمندسازي و مهارت هاي کاربردي دانشگاه آزاد اسلامي, واحد نجف آباد
سرقت علمي 1400/06/26 معاونت توسعه مديريت و منابع دفتر توانمندسازي و مهارت هاي کاربردي دانشگاه آزاد اسلامي, واحد نجف آباد
حکمي سازي علوم انساني و هنر 1399/05/08 معاونت توسعه مديريت و منابع دفتر توانمندسازي و مهارت هاي کاربردي دانشگاه آزاد اسلامي, واحد نجف آباد
قرآن و چالش هاي معاصر 1399/07/14 دفتر هم انديشي اساتيد دانشگاه آزاد استان اصفهان مجازي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان اصفهان
وبينار تخصصي با موضوع مطب شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني و دکترين مقاومت 1399/10/18 سازمان بسيج بساطي استادان اصفهان مجازي سازمان بسيج بساطي استادان اصفهان مجازي
افزايش و تعميق مشارکت آگاهانه مردم در انتخابات رياست جمهوري 1400/02/04 سازمان بسيج بساطي استادان اصفهان مجازي سازمان بسيج بساطي استادان اصفهان مجازي
ضبط و تحليل سيگنال هاي مغزي 1399/09/21 مجازي آزمايشگاه نقشه برداري ملي مغز
اصول اساسي تحليل سيگنال هاي زيست پزشکي با استفاده از نرم افزارمطلب : کاربرد در علوم محاسباتي 1400/02/04 مجازي آزمايشگاه نقشه برداري ملي مغز
الکتروانسفالوگرافي کمي /QEEG) از داده هاي خام تا گزارش باليني: کاربرد در تشخيص و درمان اختلالات رواني 1399/10/21 مجازي آزمايشگاه نقشه برداري ملي مغز


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده