دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 زبان عمومي کارشناسي
2 مقدمه اي بر روش تحقيق کارشناسي
3 گفت و شنود کارشناسي
4 روش تحقيق کمي و کيفي در آموزش زبان کارشناسي ارشد
5 زبان انگليسي تخصصي کارشناسي
6 کاربرد اصطلاحات کارشناسي
7 روانشناسي تربيتي کارشناسي
8 زبان تخصصي پيشرفته (جبراني) دکتري
9 خواندن ودرک مطلب کارشناسي
10 تحليل آماري در آموزش زبان دکتري
11 روانشناسي زبان کارشناسي ارشد
12 آواشناسي آموزشي کارشناسي - کارشناسي ارشد
13 تدريس مهارتهاي اموزش زبان کارشناسي - کارشناسي ارشد
14 تجزيه وتحليل خطاها کارشناسي
15 نگارش پيشرفته کارشناسي - کارشناسي ارشد
16 زبانشناسي مقابله اي کارشناسي
17 گرامر زبان انگليسي کارشناسي
18 زبان تخصصي مديريت کارشناسي ارشد - دکتري
19 کليات زبانشناسي کارشناسي
20 زبان شناسي کاربردي کارشناسي ارشد
21 تهيه و تدوين مطالب درسي کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
يکشنبه گفت وشنود 3 12:45-16:30 .
دوشنبه اصول و فلسفه آموزش و پرورش ۱۰:۱۵ - ۱۲:۰۰ .
دوشنبه اصول و فلسفه آموزش و پرورش ۱۲:۴۵ - ۱۴:۳۰ .
چهارشنبه زبان عمومي 8:00 -10:40 .
چهارشنبه روش تحقيق کمي و کيفي در آموزش زبان 12:45 - 14:30 .
پنجشنبه زبان تخصصي 9:40 - 11:10 .
پنجشنبه زبان تخصصي پيشرفته(جبراني) 11:20 - 12:50 .