سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری آموزش زبان انگليسي واحد علوم و تحقيقات (اضفهان) ايران 1381
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگليسي دانشگاه اسلامي واحد نجف آباد ايران 1374
کارشناسی دبيري زبان انگليسي دانشگاه اسلامي واحد نجف آباد ايران 1371

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه زبان انگليسي دانشگاه اسلامي واحد نجف آباد 1374 1379

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 Pedagogical phonetics and phonology
2 psycholinguistics
3 teaching methodology