طرحهای پژوهشی

1. مهدی زادسر مینا نقابی محسن قاسمی ورنامخواستی , "طراحي پنجره هاي حرارتي", تاریخ تصویب طرح :1389/03/10, تاریخ خاتمه :1390/03/21