مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. محسن ابراهیمی ناقانی, مینا نقابی, مهدی زادسر, حسین عباس تبار آهنگر, "Synthesis and characterization of linear/nonlinear optical properties of graphene oxide and reduced graphene oxide‑based zinc oxide nanocomposite", Scientific Reports, Vol 13, 2023, PP.1-10
    Status: Unavailable PDF
2. طاهره دریکوند, مهدی زادسر, مینا نقابی, جمشید عمیقیان, "Design, fabrication and characterization of nanostructured SiO2/TiO2/ITO conductive Bragg reflectors for optoelectronic applications", Optik, Vol 270, 2022, PP.169990
    Status: Unavailable PDF
3. طاهره دیریکوند, مهدی زادسر, مینا نقابی, جمشید عمیقیان, "Improvement of Quality Factor and Reduction of Spectral Bandwidth of Microcavity OLED by Bragg Mirrors", International Journal of Optics and Photonics (IJOP), Vol 16-1, 2022, PP.79-90
    Status: Unavailable PDF
4. محسن ابراهیمی ناقانی, مینا نقابی, مهدی زادسر, حسین عباس تبار آهنگر, "Synthesis and Characterization of Linear/Nonlinear Optical Properties of GO, RGO, RGO-ZNO, and RGO-ZNO-Fe2O4", Journal of Advanced Materials and Processing, Vol 10-4, 2022, PP.25-35
    Status: Unavailable PDF
5. عبدالعلی ربانیان, مینا نقابی, مهدی زادسر, مصطفی جعفری, "Theoretical studies of energy states of CdSe/ZnS/CdSe and ZnS/CdSe/ZnS quantum dots with an impurity", Materials Science, Vol 274, 2021, PP.115489
    Status: Unavailable PDF
6. مهدي جولايي, مجتبي كلاه دوزان, مهدي صالحي, مهدي زادسر, ميثم وهابي, "Comparison of the adhesion forces in single and double‐layer coatings on the MEMS surfaces by JKR and DMT models", Surface and Interface Analysis, Vol 52-1-, 2020, PP.1-9
    Status: Available PDF
7. مهدی جولایی, مجتبی کلاهدوزان, مهدی صالحی, مهدی زادسر, میثم وهابی, "Experimental investigation of the adhesion force of single and double‐layer coatings on MEMS surfaces", Surface and Interface Analysis, Vol 51-4, 2019, PP.419-426
    Status: Unavailable PDF
8. مهدي جولايي, مجتبي كلاهدوزان, مهدي صالحي, ميثم وهابي, "Experimental investigation of the adhesion force of single and double‐layer coatings on MEMS surfaces", Surface and Interface Analysis, Vol 51-4, 2019, PP.419-426
    Status: Available PDF
9. مینا نقابی, مهدی زادسر, سید محمد باقر قرشی, "بررسي خواص ساختاري و الکترواپتيکي فيلم هاي باز پخت شده نيکل فتالوسيانين", Materials Science in Semiconductor Processing, Vol 17, 2014, PP.13-20
    Status: Unavailable PDF
10. محسن قاسمی ورنامخواستی, حمید رضا فلاح, مهدی زادسر, "اثر فرآيند بازپخت بر مشخصات فيلم هاي نانوساختاري ساخته شده به وسيله پرتو الکتروني", وکيوم, Vol 86, 2012, PP.871-875
    Status: Available PDF
11. مهدی زادسر, حمید رضا فلاح, مرتضی حاجی محمود زاده, علی حسن زاده, محسن قاسمی ورنامخواستی, "اثر دماي بستره بر روي خواص ساختاري، اپتيکي و الکتريکي فيلم هاي نانو ساختاري اکسيد قلع", Materials Science in Semiconductor Processing, Vol 15, 2012, PP.432-437
    Status: Available PDF
12. مهدی زادسر, حمید رضا فلاح, مرتضی حاجی محمود زاده , سید وحید طباطبایی, "اثر ضخامت لايه نقره بر روي خواص فيلم هاي چند لايه اي اکسيد تنگستين به عنوان آند در ديودهاي نورگسيل آلي ", Journal of Luminescence, Vol 132, 2012, PP.992-997
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی

1. طاهره دیریکوند, مهدی زادسر, مینا نقابی, , "بهبود ضريب کيفيت و کاهش پهناي نوار طيف در ميکروکاواک ديود نورگسيل آلي توسط آينه هاي براگ", بيست و هشتمين کنفرانس ملي اپتيک و فوتونيک و چهاردهمين کنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيک ايران, دانشگاه شهيد چمران اهواز, 1400
    Status: Unavailable PDF
2. حانيه السادات جان نثاري, عليرضا حاجيان, مهدي زادسر, , "مروري بر کاربرد اينترنت اشيا در بهرهوري و افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير در ساختمانهاي هوشمند", پنجمين کنفرانس بين المللي اينترنت اشياء و کاربردها, دانشگاه اصفهان, 1400
    Status: Unavailable PDF
3. عليرضا حاجيان, محمد پروال, مهدي زادسر, , "طرح نوآورانه نيروگاه خورشيدي متمرکز مبتني بر اينترنت اشياء جهت تامين بخشي از الکتريسته فولاد مبارکه اصفهان", پنجمين کنفرانس بين المللي اينترنت اشياء و کاربردها, دانشگاه اصفهان, 1400
    Status: Unavailable PDF
4. محمد پروال, عليرضا حاجيان, مهدي زادسر, , "An Innovated design for Concentrated solar power using lenses based on Sugeno Fuzzy-based trackers", International Conference on New Technologies in Intelligence and Fuzzy Systems, Bharath University, Chennai, India, 2020
    Status: Unavailable PDF
5. مهدی زادسر, حمید رضا فلاح, مرتضی حاجی محمود زاده, سید وحید طباطبایی, , "High-Performance Red Organic Light-Emitting Devices Based on Blue Host DPVBi and a Mixed Single Layer", Proceedings of the 4th International Conference on Nanostructures (ICNS4), ايران- جزيره کيش, 2012
    Status: Available PDF