جوایز و افتخارات

عنوان تاریخ کسب موسسه اهدا کننده همکاران
تجاري سازي ميكروكاواك ديود نورگسيل سبز 1400 شركت صنايع الكترواپتيك اصفهان طاهره دريكوند
مهدي زادسر
مينا نقابي