دروس تدریسی

ردیف عنوان درس مقطع تحصیلی
1 روش هاي رياضي در فيزيک کارشناسي
2 اپتيک کارشناسي
3 کاربرد ليزر در پزشکي کارشناسي ارشد
4 موج کارشناسي
5 تکنيک خلا کارشناسي
6 مکانيک تحليلي کارشناسي

منابع درسی

ردیف عنوان درس منبع درسی
1 موج امواج دوره برکلي
2 تکنيک خلا مباني تکنيک خلا

برنامه هفتگی

روز عنوان ساعت توضیحات
شنبه موج 11:20 -