مقالات ارائه شده در مجلات علمی پژوهشی

1. اعظم کلانتر, محمد کریم یوسف جمالی, حسین میرجعفری, "آموزه هاي خراسان بزرگ در عهد تيموريان", Transactions of the natural history society of Northumbria, Vol 4, 2015, PP.18-24
    Status: Available PDF
2. Mohammad karim Yousefjamali, Azar Gholizadeh Sarabi, "حيات علمي شاه اسماعيل اول و توجه ،عشق و احترام او نسبت به زبان مادري اش زبان ترکي", Khazar Journal of Humanities and Social Science, Vol 15, 2012, PP.61-73
    Status: Available PDF
3. حسین میرجعفری, محمد کریم یوسفجمالی, داریوش موگویی, "عوامل رشد و زوال شهر هاي ايران در عصر تيموريان", مجله پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام, Vol 17, 1394, PP.203-221
    Status: Available PDF
4. علی بهادری, محمد کریم یوسف جمالی, فیض اله بوشاسب, "تحليل جايگاه موبدان و کارکرد اقتصادي آن در ساختار نظام سياسي-اجتماعي ساسانيان", فصلنامه تاريخ اسلام و ايران, Vol 25-27, 1394, PP.35-63
    Status: Available PDF
5. سید ولی اله موسوی, محمد کریم یوسف جمالی, احمد کامرانی فر, "بررسي تحليلي شورش حاکم ايالت قندهار در دوره شاه صفي اول", فصلنامه پژوهشنامه خراسان بزرگ, Vol 6-18, 1394, PP.11-24
    Status: Available PDF
6. محمد کریم یوسف جمالی, حسین میرجعفری, اعظم کلانتر, "طبقات ،مناصب و ساختار شهرهاي خراسان دوره تيموري", مجله پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام, Vol 16, 1394, PP.183-203
    Status: Unavailable PDF
7. محمد كريم يوسف جمالي, سهيلا ترابي, هدایت بهنامپور, "بررسي روابط تجاري ايران و کمپاني هند شرقي انگلستان در دوره ي زنديه بر اساس سيستم تيوري", مجله تاريخ اسلام و ايران, Vol 24, 1393, PP.159-178
    Status: Available PDF
8. محمد کريم يوسف جمالي, فیض اله بوشاسب, حکمت اله ریاحی, "تآثير متقابل هنري بين ايران و چين در دوره ساسانيان", فصلنامه مسکويه, Vol 9-28, 1393, PP.117-143
    Status: Unavailable PDF
9. محمد کریم یوسف جمالی, مسلم بیژنی, "سير تکويني دولت مطلقه مدرن در ايران", فصلنامه پژوهش هاي سياسي, Vol 4-10, 1393, PP.60-78
    Status: Unavailable PDF
10. دکتر حسین میرجعفری, محمد کریم یوسف جمالی, داریوش موگویی, "فعاليت شهر سازي تيموريان در شهرهاي سمرقند و هرات", فصلنامه پژوهش نامه تاريخ, Vol 9-36, 1393, PP.139-155
    Status: Available PDF
11. سید منصور امامی, محمد كريم يوسف جمالي, سید علیرضا ابطحی, "غياث الدين نقش بند يزدي و صنعت نساجي يزد عهد صفوي", فصلنامه بررسي هاي نوين تاريخي, Vol 1-2, 1393, PP.53-61
    Status: Available PDF
12. محمد كريم يوسف جمالي, علي اكبر شاه آبادي , "بررسي نقش و جايگاه نظامي ساتراپ نشينهاي غربي ايران در ارتش شاهنشاهي هخامنشي (از 550 تا 330 ژ.م)", فصلنامه پژوهشهاي تاريخي, Vol 6-4, 1393, PP.57-76
    Status: Available PDF
13. محمد كريم یوسف جمالي, مسعود صفري صفري, "تحليل در تاريخ بلعمي", مجله پژوهش هاي تاريخي ايران و اسلام , Vol 13, 1392, PP.151-172
    Status: Available PDF
14. محمد کریم یوسف جمالی, محمد تقی ایمان پور, علی اکبر شاه آبادی شاه آبادی, "نقش و جايگاه ساتراپي ها در امپراطوري هخامنشي", فصلنامه علمي پژوهشي تاريخ اسلام و ايران, Vol 23-18, 1392, PP.89-110
    Status: Available PDF
15. محمد کریم یوسف جمالی, زینب حیدری, "تبيين و بررسي اوضاع فرهنگي و معماري ايران در زمان شاه سليمان صفوي", فصلنامه پژوهش هاي علوم انساني, Vol 4-19, 1392, PP.103-126
    Status: Unavailable PDF
16. محمد كريم يوسفجمالي, سيد عليرضا ابطحي, سيد منصور امامي, "انواع منسوجات يزد در عصر صفوي", پژوهش نامه تاريخ, Vol 8-32, 1392, PP.155-178
    Status: Available PDF
17. محمد كريم يوسف جمالي, ناصر جديدي, علي اكبر شاه آبادي, "نقش و جايگاه اقتصادي ساتراپ نشينهاي غربي ايران در شاهنشاهي هخامنشي", فصلنامه پژوهش هاي تاريخي, Vol 5-2, 1392, PP.37-52
    Status: Available PDF
18. محمد كريم يوسف جمالي, مهناز بابايي, "واکاوي ماني و آموزه هايش در زمان شاهپور اول", فصلنامه تاريخ, Vol 7-25, 1391, PP.123-136
    Status: Available PDF
19. محمد كريم يوسف جمالي, علي بهادري, "رويكرد عقلاني شاه عباس اول و زوال ديرهنگام صفويان", فصلنامه مسكويه, Vol 7-23, 1391, PP.135-161
    Status: Unavailable PDF
20. محمد كريم يوسف جمالي, فيض اله بوشاسب, علي بهادري بهادري, "راهبرد اقتصادي ساسانيان، بستر استمرار جنبش مزدكيان", فصلنامه مسكويه, Vol 7-20, 1391, PP.129-155
    Status: Available PDF
21. محمد کریم یوسف جمالی, علي اصغر حبيبي, "ناهمخواني رفتارهاي شاه اسماعيل اول با مذهب تشيع در حوادث قلعه استاي مازندران", پژوهش نامه تاريخ, Vol 7-25, 1390, PP.159-173
    Status: Available PDF
22. محمد كريم يوسف جمالي, "هجوم هاي نادرشاه به داغستان و پي آمدهاي آن", دو فصلنامه مسكويه, Vol 4-12, 1390, PP.211-237
    Status: Available PDF
23. محمد كريم يوسف جمالي, محمد رضا اسحاق نیموری, "قهوه خانه در ساختار جامعه ي صفوي و تفريحات رايج در قهوه خانه ها", فصلنامه علمي پژوهشي مسکويه, Vol 17, 1390, PP.124-140
    Status: Available PDF
24. محمد كريم يوسف جمالي, "نقد و بررسي زندگاني سياسي و اجتمايي ساروتقي وزير", پژوهش نامه تاريخ, Vol 4-16, 1388, PP.231-258
    Status: Available PDF
25. محمد كريم يوسف جمالي, "نقش قزوين در سقوط محمود افغان", دو فصلنامه مسکويه, Vol 3-10, 1387, PP.207-223
    Status: Available PDF
26. "روابط متقابل شيخ زاهد گيلاني و شيخ صفي الدين اردبيلي", تاريخ, Vol 9, 1387, PP.139-157
    Status: Unavailable PDF
27. محمد كريم يوسفجمالي, "سياست اسلام آوردن غازان خان و تآثير آن بر ساير فرق و مذاهب موجود در ايران", پژوهش نامه تاريخ, Vol 12, 1387, PP.175-195
    Status: Available PDF
28. محمد كريم يوسف جمالي, عباس پناهي, "روابط متقابل شيخ زاهد گيلاني و شيخ صفي الدين اردبيلي بر يکديگر", فصلنامه تاريخ, Vol 3-9, 1387, PP.139-157
    Status: Available PDF
29. محمد كريم يوسف جمالي, "خراسان در عصر شاه اسماعيل اول (930-907 ه ق)", فصلنامه پژوهشنامه تاريخ, Vol 2-8, 1386, PP.195-209
    Status: Available PDF
30. محمد كريم يوسف جمالي, خانم بتول سليمي, "دارابگرد ازگذشته تا پايان عصر ساساني", فصلنامه تاريخ, Vol 2-7, 1386, PP.151-181
    Status: Available PDF
31. محمد كريم يوسف جمالي, َعباس پناهي, "اوضاع مذهبي گيلان در عصر آل کيا", پژوهش نامه تاريخ, Vol 2-6, 1386, PP.153-159
    Status: Available PDF
32. محمد كريم يوسف جمالي, "جندي شاپور آرامگاه دلاور نا آرام سيستاني.", مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني (دانشگاه شهيد چمران اهواز), Vol 2, 1384, PP.185-211
    Status: Unavailable PDF
33. محمد كريم يوسف جمالي, "موسيقي و طرب در ابتداي عصر صفوي", پژوهشهاي تاريخي-مجله علمي - پژوهشي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان, Vol 26, 1380, PP.199-208
    Status: Available PDF
34. محمد كريم يوسف جمالي, "شاه اسماعيل اول و علاقه او به شعر و ادب", فصلنامه پژوهش هاي تاريخي, Vol 2-1, 1378, PP.17-34
    Status: Available PDF

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی