سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری جراحي عمومي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ايران 1375
کارشناسی ارشد دکتراي حرفه اي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ايران 1370
کارشناسی - - - -

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان