طرحهای پژوهشی

1. صادق صادقی علیرضا یزدانی , "طراحي و مشاوره در اجراي پروژه احداث مسير آبرساني در شرکت پلي اکريل", تاریخ تصویب طرح :1401/10/16, تاریخ خاتمه :1402/07/22