اختراعات

عنوان اختراع تاریخ ثبت محل ثبت اختراع همکاران
لزجت سنج (ويسکومتر)ديجيتال هوشمند صنعتي جهت اندازه گيري لزجت سيالات شفاف و غير شفاف 1389 ایران حسین موحدیان عطار
سید محمد علی زنجانی
محمدرضا معتضدیان