سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری مهندسي آب و سازه هاي هيدروليکي دانشگاه سمنان ايران 1400
کارشناسی ارشد سازه هاي هيدروليکي صنعتي امير کبير ايران 1373
کارشناسی مهندسي عمران-عمران شيراز ايران 1370

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مدير گروه عمران دانشگاه آزاد نجف آباد 1378 1382
رييس دانشکده مهندسي دانشگاه آزاد نجف آباد 1384 1387
رييس دانشکده مهندسي عمران دانشگاه آزاد نجف آباد 1387 1388
معاون اداري و مالي دانشگاه آزاد نجف آباد 1388 1392
رييس دانشکده مهندسي عمران دانشگاه آزاد نجف آباد 1393 1402

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 هيدروليک
2 مهندسي رودخانه
3 هيدروليک رسوب