سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری - - - -
کارشناسی ارشد سازه هاي هيدروليکي صنعتي امير کبير ايران 1373
کارشناسی مهندسي عمران-عمران شيراز ايران 1370

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 هيدروليک
2 مهندسي رودخانه
3 هيدروليک رسوب