کارگاه های آموزشی و روش تحقیق

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده
کارگاه آموزشي بهينه سازي روابط استاد و دانشجو 1387/05/08 دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کارگاه آموزشي روش هاي برقراري ارتباط موفق 1387/05/08 دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کارگاه آموزشي آشنايي با اصول ترجمه 1387/05/08 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
دوره آموزشي تافل 1 1390/05/30 دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کارگاه آموزشي آشنايي با قوانين و آيين نامه هاي پژوهشي 1388/05/10 دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کارگاه آموزشي مقاله نويسي علمي به زبان فارسي 1388/12/25 دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کارگاه آموزشي ارايه مقالات علمي به زبان انگليسي 1388/12/25 دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کارگاه آموزشي آشنايي با شيوه هاي توليد و چاپ مقالات علمي در مجلات ISI 1388/12/20 دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کارگاه آموزشي قرايت و مفاهيم قران کريم 1387/05/08 دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
اصول تعليم و تربيت اسلامي 1392/06/20 دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر مرکز هم انديشي استادان و نخبگان دانشگاهي
کارگاه آموزشي روانشناسي تربيتي 1387/05/08 دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
دوره آموزشي آشنايي با تفسير سوره ملک 1392/07/07 دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
دوره آموزشي سبک هاي يادگيري و روشهاي اثربخش مطالعه 1392/06/20 دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
دوره آموزشي ايجاد وبلاگ 1391/11/30 دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
دوره آموزشي آشنايي با تفسير سوره واقعه 1391/08/30 دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
دوره آموزشي تافل 2 1391/07/15 دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
دوره آموزشي آشنايي مقدماتي با نرم افزار spss 1391/07/15 دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
دوره آموزشي بازشناسي و تقويت فعاليتهاي فرهنگي 1391/08/30 دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
دوره آموزشي کاربرد روش هاي پديدارشناسي در تحقيقات مامايي 1392/12/17 دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
دوره آموزشي معارف مهدويت دوره مقدماتي (1) 1393/08/25 دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
دور ه آموزشي تفسير سوره فرقان 1393/08/17 معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
دوره آموزشي تاريخ علم 1393/11/18 دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
دوره آموزشي تفسير سوره حديد 1394/04/22 دفتر مديريت دانش و توانمندسازي منابع انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
آشنايي با آزمون ساختاردار عيني (OSCE) 1395/08/12 دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي (مجازي) مديريت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
کارگاه مجازي اخلاق حرفه اي 1395/11/12 دفتر توانمند سازي و آموزش هاي کاربردي مديريت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
نشست علمي علم سنجي و آشنايي با ويژگي هاي مقالات ISI 1396/02/11 مرکز تحقيقات توسعه علوم پرستاري مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
دوره آموزشي (مقدماتي) فرماندهان جنگ نرم 1393/09/19 رامسر سازمان بسيج اساتيد استان اصفهان
دوره آموزشي آشنايي با ترم افزار رفرانس نويسي EndNote 1393/04/07 دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
مهارتهاي تعليم و تربيت (1) : الگوهاي برنامه ريزي و تدوين طرح درس 1383/11/30 دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کارگاه روش شناسي تحقيق 1383/04/20 دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کارگاه برنامه ريزي و الگوهاي تدوين طرح درس 1383/03/01 دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
دوره خوشنويسي تحريري 1383/02/30 دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کارگاه مباني سيستم هاي مديريت کيفيت (استانداردهاي بين المللي) 1382/05/29 دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
دوره آموزش قرايت و مفاهيم قران کريم : ترتيل خواني 1382/04/22 دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
آشنايي با نرم افزار WORD 1381/12/08 دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کارگاه آمار و spss مقدماتي 1381/12/13 دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
آشنايي با کامپيوتر و مقدمات ويندوز XP 1381/11/30 دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
آشنايي با اينترنت 1381/11/30 دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
آموزش قرايت و مفاهيم قران کريم 1381/10/28 دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
آموزش و بهسازي منابع انساني در سازمان ها 1381/06/03 مشهد مديريت کل دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني : تهران
کارگاه روش تدريس و ارزيابي 1377/12/03 واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
آشنايي با نرم افزار لاتکس 1399/06/13 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
دوره آموزشي احيا قلبي ريوي بالغين و اطفال 1397/11/04 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کارگاه مجازي اصول مباني و متد آموزش باليني 1399/11/18 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کارگاه مجازي فرايند پرستاري 1399/11/27 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
دوره آموزشي روش هاي نوين در ارزشيابي باليني 1397/10/24 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کارگاه مجازي مرور سيستماتيک 1399/07/05 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
نقش نهضت استادي در جبهه ي علمي فرهنگي انقلاب اسلامي و دولت آينده 1399/12/06 سازمان بسيج اساتيد استان اصفهان سازمان بسيج اساتيد استان اصفهان
شيوه هاي ياري حضرت ولي عصر در عصر غيبت 1399/09/07 نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري
مهارت ارتباط سالم و موثر با رويکرد مغز پذيرا 1400/02/01 نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري
الگوگيري از حضرت زهرا در زن بودن 1400/03/01 نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري
دوره آموزشي تربيت مدرس جنگ نرم 1394/06/21 استان مازندران سازمان بسيج اساتيد
دوره آموزشي امنيت در سفرهاي خارجي 1400/11/19 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
دوره آموزشي آشنايي با مباني آموزش الکترونيکي 1400/11/12 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
دوره آموزشي اصول ارزشيابي دانشجويان پزشکي 1400/11/04 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
دانشگاه و تمدن نوين اسلامي و نقش استادان 1400/11/12 نشست مجازي تخصصي سازمان بسيج اساتيد استان اصفهان
تحليل مسايل سياسي 1400/12/21 نشست مجازي تخصصي سازمان بسيج اساتيد استان اصفهان
از سلسله نشستهاي تخصصي جهاد تبيين 1400/12/15 نشست مجازي تخصصي سازمان بسيج اساتيد استان اصفهان
کارگاه اصول ارزشيابي دانشجويان علوم پزشکي 1400/11/04 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
کارگاه آشنايي با مباني آموزش الکترونيکي 1400/11/12 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
نشست مجازي تخصصي هفتم تير و نقش آن در انقلاب اسلامي 1401/04/07 مجازي سازمان بسيج اساتيد استان اصفهان
دومين دوره مجازي تخصصي جهاد تبيين 1401/05/03 مجازي سازمان بسيج اساتيد استان اصفهان
آشنايي با نرم افزار رفرانس نويسي مندلي 1401/11/24 دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
آشنايي با چک ليست ارزشيابي کيفي آزمون بلوپرينت 1401/11/02 دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
آشنايي با چک ليست ارزشيابي کيفي آزمون ميلمن 1401/11/02 دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
رسانه و اغتشاش 1401/08/02 مجازي سازمان بسيج اساتيد استان اصفهان
جنگ ترکيبي و اغتشاشات اخير 1401/09/08 مجازي سازمان بسيج اساتيد استان اصفهان
جهاد تبيين 1401/09/02 مجازي سازمان بسيج اساتيد استان اصفهان
تحليل سياسي بر پيرامون اغتشاشات اخير 1401/09/01 مجازي سازمان بسيج اساتيد استان اصفهان
ريشه يابي و پاسخ به شبهات اغتشاشات اخير 1401/09/10 مجازي سازمان بسيج اساتيد استان اصفهان
سواد رسانه و حاکميت سايبري در عصر جنگ هاي ترکيبي 1401/09/17 مجازي سازمان بسيج اساتيد استان اصفهان
استکبار ستيزي و روز دانشجو 1401/09/15 مجازي سازمان بسيج اساتيد استان اصفهان
روش تحليل در جهاد تبيين (با تکيه بر بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي) 1401/12/08 مجازي سازمان بسيج اساتيد استان اصفهان
باستان گرايي و چالش هويتي دوره پهلوي و شکل گيري انقلاب اسلامي 1401/12/18 مجازي سازمان بسيج اساتيد استان اصفهان
ايمني بيمار 1402/10/24 معاونت علوم پزشکي سازمان مرکزي مرکز مطالعه و توسعه آموزش دانشگاه آزاد اسلامي


کارگاه های آموزشی و روش تحقیق که به عنوان مدرس شرکت کرده اند

عنوان کارگاه تاریخ برگذاری محل برگذاری موسسه برگزار کننده