طرحهای پژوهشی

1. فریدخت یزدانی , "تاثير يوگا بر کيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمي درماني و پرتو درماني", تاریخ تصویب طرح :1390/03/20, تاریخ خاتمه :1393/01/26