سوابق تحصيلي

مقطع رشته تحصیلی دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
دکتری پرستاري دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ايران 1400
کارشناسی ارشد پرستاري دانشگاه علوم پزشکي آزاد اسلامي تهران ايران 1385
کارشناسی پرستاري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ايران 1370

سوابق اجرایی

عنوان پست سازمان از تا
مسئول گروه پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1373 1380
رييس اداره کارگزيني دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1380 1382
مدير اجرايي دوره هاي آموزش ضمن خدمت دفتر مطالعات و آموزش نير دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1381 1382
عضو كميته علمي و هيات رييسه همايش سراسري پيشگيري ، درمان و ب دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1384 -
عضو کميته علمي و هيات رييسه سمپوزيوم ارتقا سلامت در بيماري م دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف اباد 1387 1387
معاون آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1390 1391
نايب رييس شوراي آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1390 1391
عضو شوراي فرهنگي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1390 1391
نماينده كميته انضباطي بدوي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1390 1391
استاد راهنماي دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1391 1393
عضوکميته پژوهش در آموزش دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، دانشکده پرستاري و مامايي 1393 1394
استاد مشاور دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1393 1397
به عنوان يکي از اساتيد برگزار کننده آزمون صلاحيت باليني دوره دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1394 1394
عضو کميته برنامه ريزي درسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396 1397
مسوول کميته هماهنگي برنامه هاي سالن همايش منطقه اي20آذر1396 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396 1396
عضو کميته فرهنگي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396 1397
مسوول کميته برنامه ريزي درسي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396 1396
عضو شوراي فرهنگي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1396 1397
نماينده گروه پژوهشي مطالعات سرطان در مرکز تحقيقات توسعه علوم پرستاري و مامايي 1398 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1398 1398
عضو شوراي پژوهشي دانشکده پرستاري و مامايي 1398 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1398 1398
عضو کميته برنامه ريزي درسي 1398 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 1398 1398
عضو کميته برنامه ريزي درسي و طرح درسها 1400 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 2021 2022

زمینه های تخصص و پژوهش

ردیف عنوان
1 مديريت سرطان
2 مديريت ديابت
3 پرستاري جراحي و ارتوپدي
4 پرستاري اورژانس و فوريت ها
5 پرستاري بيماري هاي عفوني
6 آموزش در پرستاري
7 طب تسکيني و مکمل