مرکز دانلود

ردیف تاریخ بارگذاری عنوان توضیحات دانلود
1 1402/07/09 ترموديناميك 1 تمرين فصل 3 ...
2 1402/07/09 ترموديناميك 1 تمرين فصل 4 ...
3 1402/07/09 ترموديناميك 1 تمرين فصل 5 ...
4 1402/07/09 ترموديناميك 1 تمرين فصل 6 ...
5 1402/07/09 ترموديناميك 1 تمرين فصل 7 ...
6 1402/07/09 ترموديناميك 1 تمرين فصل 8 ...
7 1402/07/09 ترموديناميك 1 تمرين فصل 9 ...
8 1395/07/18 مكانيك محيط هاي پيوسته Mase and Mase ...
9 1395/07/18 مكانيك محيط هاي پيوسته ترجمه Mase and Mase ...
10 1395/10/11 مكانيك محيط هاي پيوسته سوالات فصل سوم كتاب ...
11 1402/07/09 ترموديناميک 1- خلاصه موضوع تدريس فصل 1 و 2 ...
12 1402/07/09 ترموديناميک 1- خلاصه موضوع تدريس فصل 5 ...
13 1402/07/09 تمرين انتقال حرارت و جرم در سيستمهاي حياتي ...
14 1402/07/09 ترموديناميک 1- خلاصه موضو تدريس فصل 6 ...
15 1402/07/09 ترموديناميک 1، خلاصه موضوع تدريس فصل 7 ...
16 1402/07/09 ترموديناميک 1- خلاصه موضو تدريس فصل 8 ...
17 1402/07/09 ترموديناميک 1- خلاصه موضوع تدريس فصل 9 ...
18 1402/07/09 انتقال حرارت و جرم در سيستم هاي حياتي جزوه درسي ...
19 1398/10/08 انتقال حرارت 1 خلاصه مطالب درسي انتقال حرارت 1 ...
20 1399/01/25 مکانيک سيالات پيشرفته تمرين فصل دوم ...
21 1399/01/25 مکانيک سيالات پيشرفته تمرين فصل سوم ...
22 1399/01/25 مکانيک سيالات پيشرفته تمرين فصل چهارم ...
23 1399/01/25 مکانيک سيالات پيشرفته تمرين فصل هفتم ...
24 1399/01/25 مکانيک سيالات پيشرفته تمرين فصل هشتم ...
25 1399/01/25 مکانيک سيالات پيشرفته تمرين فصل نهم ...
26 1399/01/25 مکانيک سيالات پيشرفته خلاصه فصل اول ...
27 1399/01/25 مکانيک سيالات پيشرفته خلاصه فصل دوم ...
28 1399/01/26 مکانيک سيالات پيشرفته مسئله اول استوکس ...
29 1399/01/26 مکانيک سيالات پيشرفته مسئله دوم استوکس ...
30 1399/01/26 مکانيک سيالات پيشرفته کوئت ناپايا ...
31 1399/01/26 مکانيک سيالات پيشرفته خلاصه فصل سوم ...
32 1399/01/26 مکانيک سيالات پيشرفته خلاصه فصل چهارم ...
33 1399/01/26 مکانيک سيالات پيشرفته خلاصه فصل پنجم ...
34 1399/01/26 مکانيک سيالات پيشرفته خلاصه فصل ششم ...
35 1399/01/26 مکانيک سيالات پيشرفته خلاصه فصل هفتم ...
36 1399/01/26 مکانيک سيالات پيشرفته خلاصه فصل هشتم ...
37 1399/01/26 مکانيک سيالات پيشرفته خلاصه فصل نهم ...
38 1399/01/27 مکانيک سيالات پيشرفته مسئله دوم استوکس .... ...
39 1402/07/09 فصل 3 ترموديناميک 1 خلاصه فصل 3 ترموديناميک 1 ...
40 1401/08/01 فصل 4 ترموديناميک 1 خلاصه فصل4 ترموديناميک 1 ...